AR-nyt: Brug af mundbind og visir

AR-nyt
 

29. oktober trådte reglerne om brug af mundbind og visir i kraft. Siden har ledelser og lærere gjort sig erfaringer på skolerne, og der er undervejs opstået tvivlsspørgsmål og behov for afklaringer, som Børne- og Undervisningsministeriet bl.a. har præciseret. I dette nyhedsbrev har sekretariatet samlet en række informationer om regler og afklaringer, som vi ofte bliver spurgt til.

Hvad siger reglerne?
Mundbind er engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Reglerne for brug af mundbind og visir på de gymnasiale uddannelser fremgår af bekendtgørelsen om mundbind. Generelt gælder følgende indendørs:

  • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.
  • Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer. 

Reglerne trådte i kraft 29 oktober og gælder til 2. januar 2021.

GL: Samme regler for personer i samme lokale
I forbindelse med indførelsen af reglerne om brug af mundbind har GL's formand, Tomas Kepler, i medierne talt for, at der bør gælde samme regler for personer, der opholder sig i samme klasselokale. Kepler understreger, at udtalelserne ikke beror på et sundhedsfagligt belæg, men knytter sig til oplevet tryghed og logik blandt lærerne.

Undtagelser fra at anvende mundbind og visir for ansatte, besøgende og andre med tilknytning til uddannelsesinstitutionen
Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer.

De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

Derudover skal lærere og undervisere m.v., som underviser to eller færre klasser eller hold i løbet af en dag, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

Undtagelser for elever
Elever/kursister må tage mundbind eller visir af, når de opholder sig siddende på fællesarealer for eksempelvis at lave gruppearbejde. Det gælder dog kun, hvis der ikke er andre end deres stamklasse eller hold til stede.

Mundbind eller visir kan desuden fjernes under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

Personer med særlige udfordringer
Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet om mundbind og visir. Tilsvarende gælder, hvis en person har et nedsat bevidsthedsniveau.

Skal eksaminator og censor bære mundbind?
En prøve defineres som undervisningsaktivitet. Hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et eller to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir.

Hvis eksaminatoren/censoren derimod eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

Økonomiske udgifter til mundbind
Har elever/kursister ikke råd til at betale for mundbind, kan de henvende sig til deres kommune for at få udleveret mundbind. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan den vil håndtere ordningen.

Skolens muligheder
Den enkelte skole kan vælge at uddele gratis mundbind til en elev/kursist, der har glemt sit mundbind, men skolen er ikke forpligtet til det.

Mundbind/visir til lærere
Den enkelte skole skal sikre, at lærerne gratis får udleveret mundbind eller visir.

Må arbejdsgiver skærpe sundhedsmyndighedernes krav?
Arbejdsgiver har ansvaret for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det gælder også ved så effektivt som muligt at forebygge risikoen for smitte med COVID-19.

Som del af ledelsesretten kan arbejdsgiver definere, hvordan forebyggelsesindsatsen iværksættes bedst og mest effektivt på den enkelte arbejdsplads. Arbejdsgiver kan derfor godt beslutte, at der fx skal bæres mundbind i tilfælde, hvor sundhedsmyndighederne ikke stiller krav om det, fx for undervisere, der alene underviser et hold eller en klasse i løbet af en dag.

Som ved alle øvrige ændringer i arbejdets organisering og udførelse er det vigtigt, at ledelsen inddrager medarbejderne, fx via SU, AMO, TR eller AMR, inden beslutninger træffes. Det gælder også ved skærpede restriktioner for at forebygge smitte med Covid-19. 

Er mundbind sundhedsskadelige?
Der er ikke påvist sundhedsskadelige bivirkninger ved at bruge mundbind (medicinsk mundbind og stofmundbind). Der er derfor ikke belæg for, at man kan få vand i lungerne ved at bruge mundbind, sådan som nogle medier har nævnt.

Hvor lang tid må man bære mundbind?
Mundbindet påvirker ikke vejrtrækningen i lige så høj grad som et filtrerende åndedrætsværn (P2- og P3-masker), fordi mundbindet ikke slutter fuldstændigt tæt til ansigtet. Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn fastsætter derfor ikke regler om begrænsning af brugen af mundbind.

Brug af mundbind kan dog være generende for vejrtrækningen, og der dannes varme og fugtighed under masken. Derfor bør arbejdsgiver tilrettelægge arbejdet med passende pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor det er muligt for de ansatte at tage mundbindet af.

Der er ikke krav om pausernes hyppighed, som vil være afhængig af, hvilken type arbejde der udføres. Jo mere fysisk belastende et arbejde er, des hyppigere og længere pauser vil der være behov for.   

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skifter mundbind mindst hver 4. time. Derudover skal mundbindet skiftes, hvis det ikke længere er rent og tørt.

Ansatte, som fx har problemer med vejrtrækningen, når de bærer visir eller mundbind, er fritaget fra kravet om mundbind eller visir. Rigspolitiet oplyser, at der ikke er krav om dokumentation for, at man ikke kan bære mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager.

Hold dig orienteret
Myndighederne opdaterer løbende deres hjemmesider med nye tiltag og ændringer i regelgrundlaget i forbindelse med Covid-19. Derfor er det en god idé at besøge centrale hjemmesider løbende. Det gælder fx:

Spørgsmål og svar hos Børne- og Undervisningsministeriet
Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Covid-19
Arbejdstilsynets side om forebyggelse af Covid-19

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant