AMR-nyt: Arbejdsmiljø under den gradvise genåbning af gymnasierne

AR-nyt
 
Tjekliste til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

​Du kan vælge at downloade tjeklisten som pdf her eller læse den nedenfor.

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne genåbne gradvist, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet.

GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er).

Arbejdsmiljøloven gælder stadig

Arbejdsgiver har ifølge Arbejdstilsynet ansvaret for løbende at kortlægge risikoen for, om de ansatte ved arbejdet med elever og samarbejdet med kolleger kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade sikkerhed og sundhed, herunder risiko for smitte med coronavirus (COVID-19).

Hvis det vurderes, at der er en smitterisiko, er det arbejdsgivers pligt at iværksætte foranstaltninger, der forebygger risikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer skolerne til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for delvis genåbning af landets ungdomsuddannelser.

Involver TR og AMR i arbejdet
Ledelsen på den enkelte skole er altså forpligtet til at vurdere den konkrete risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen. Det er ligeledes ledelsens ansvar at sikre, at denne risiko minimeres bedst muligt. Konkret skal dette ske ved, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

GL anbefaler, at kortlægning af risiko og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger på den enkelte skole sker i et tæt samarbejde mellem ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant(er). De tillidsvalgte på skolen har stor indsigt i det daglige arbejde med undervisning af eleverne og kender til kollegers eventuelle bekymringer. Derfor ved de tillidsvalgte, hvilke forhold i den fysiske indretning af arbejdspladsen samt i organiseringen af arbejdet, der sikrer de bedst mulige betingelser for, at lærerne kan udføre deres arbejde på et fagligt forsvarligt niveau. Denne indsigt skal indgå i fælles bestræbelser på så effektivt som muligt at forebygge risiko for smitte med coronavirus (COVID-19).

Den gradvise tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads skaber en midlertidig og markant anderledes arbejdssituation. Det er et stort spring at gå fra at arbejde hjemmefra med en fysisk meget begrænset og kontrolleret kontaktflade til nu at møde på arbejde med større kontakt til elever og kolleger og dermed forøget smitterisiko. Dette kan afføde en øget utryghed.

Nogle lærere er ydermere i den situation, at de selv eller en fra deres husstand er særligt sårbare. Hvis det er tilfældet, skal man i første omgang tage en snak med sin leder, eventuelt med støtte fra sin AMR eller TR, for at finde en løsning på, hvordan arbejdet kan foregå under hensyntagen til den særlige risiko. I nogle tilfælde, fx hvis ledelsen og den særligt sårbare ansatte ikke har samme opfattelse af situationen, kan det være nødvendigt at inddrage en vurdering fra egen læge.

Samtidig vil man som lærer opleve meget forandrede arbejdsdage med krav om omstrukturering af undervisning, iværksættelse af nye metoder i undervisningen og en forandret rolle overfor eleverne. Den nye midlertidige dagligdag vil således gribe ind i mange forskellige arbejdsmiljøforhold. Der kan være krav om, at man skal være til stede både virtuelt og fysisk, forberede sig under andre forhold, håndhæve regler om afstand, håndvask og lignende overfor eleverne, og samtidig skal man som lærer sikre, at afgangsklasserne bliver ført op til de aftalte eksaminer på bedst mulig vis.

I en sådan situation arbejder man efter princippet om det muliges kunst, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager må bidrage konstruktivt til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø under de givne vilkår. For de ansattes vedkommende betyder det, at det er centralt at indgå i et samarbejde med ledelsen om sikkerhed og sundhed. Det kan fx være ved at bidrage med viden baseret på undervisningserfaring om muligheder og barrierer i forbindelse med at sikre, at samarbejdet kan foregå på en måde, så kvaliteten sikres samtidig med, at risikoen for smitte minimeres bedst muligt.

Både som kolleger og tillidsvalgte er det desuden vigtigt at have blik for, at der i lærerkollegiet kan være meget forskellige reaktioner på situationen og de forandrede vilkår. Det er derfor centralt at give hinanden plads og rum til de forskellige reaktioner og bistå hinanden med udveksling af gode ideer og løsningsforslag fra egen praksis.

Der opfindes mange dybe tallerkener parallelt på forskellige skoler i denne tid. Del derfor gerne ud til TR, AMR og kolleger fra andre skoler af jeres gode ideer og erfaringer til inspiration. Brug evt. debatsiderne på GL's hjemmeside til dette.

Overvej disse forhold inden genåbning

I arbejdet med at klargøre den enkelte skole til at kunne genåbne gradvist, skal der fokuseres på den fysiske indretning af arbejdspladsen i kombination med organiseringen af arbejdet.

GL opfordrer til, at der - hvis det ikke allerede er sket - arrangeres et møde i samarbejdsudvalg eller MIO, hvor det planlægges, hvordan skolen kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I dette arbejde kan nedenstående punkter med fordel overvejes:

Den fysiske indretning af arbejdspladsen

 • Hvordan er undervisningslokalernes beskaffenhed i forhold til at sikre to meters afstand mellem eleverne, ordentlige ventilationsforhold og en beliggenhed, der eventuelt gør det muligt for lærerne at undervise i flere lokaler samtidigt?
 • Hvilke muligheder er der for, at lærerne kan forberede og fordybe sig i tidsrum, hvor de nødvendigvis skal være på skolen uden at sidde for tæt?
 • Hvordan er forholdene i forbindelse med fx kopirum og lignende i forhold til at sikre adgang og samtidig kunne overholde afstandskriteriet?
 • Er der mulighed for håndvask og afspritning i tilstrækkeligt omfang i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at undgå for tæt kontakt mellem elever og mellem elever og ansatte?
 • Er det sikret, at skolen gennemgår en ekstra grundig og hyppig rengøring?
 • Hvordan er udendørsforholdene i forhold til eventuel undervisning, møde- og pauseaktivitet?
 • Hvordan er adgangsvejene til bygningen i forhold til at sikre afstand?

Organisering af arbejdet

 • Hvordan kan undervisningen planlægges, så den enkelte lærer kan:
  • nå rundt til de grupper, han/hun underviser?
  • kombinere den fysiske og virtuelle undervisning?
  • minimere antallet af elevkontakter?
  • sikre tilstrækkelig tid til forberedelse af undervisning og eksamen?
 • Hvordan kan elevers og læreres pauser planlægges, så der sikres plads nok til alle?
 • Hvordan kan møder mellem lærere planlægges, så de bliver konstruktive og stadig lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger?
 • Hvordan sikres det, at der passes godt på særligt sårbare ansatte og elever?
 • Hvad er de fælles retningslinjer i forhold til håndtering af fraværsregler? Hvad er ledelsens, og hvad er lærernes ansvar?
 • Hvad er de fælles retningslinjer i forhold til håndtering af elever, der ikke overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger? Hvad er ledelsens, og hvad er lærernes ansvar?

Yderligere information

Sundhedsstyrelsen
Læs Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger om corona (COVID-19) her.

Undervisningsministeriet
Læs Undervisningsministeriets opdaterede side med informationer, vejledninger, råd og anbefalinger om corona (COVID-19) her.

Arbejdstilsynet
Efter hvad GL erfarer, er der en vejledning på vej fra Arbejdstilsynet til undervisningssektoren. Herudover er der mange nyttige informationer på Arbejdstilsynets hjemmeside med spørgsmål og svar om coronavirus samt en vejledning om minimering af smitterisiko i forbindelse med kontorarbejde.

Se disse links:

Spørgsmål/svar om coronavirus

Arbejdsgivers ansvar ifm coronavirus

Beskyt medarbejderne mod coronasmitte  ved arbejde på kontor

Arbejdstilsynets callcenter (tlf. 70 12 12 88) kan kontaktes ved spørgsmål om regler eller vejledning til minimering af risiko for smitte med coronavirus (COVID-19),

GL
Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til en konsulent i GL, hvis du har spørgsmål.
GL's hjemmeside opdateres løbende med informationer om corona, og det er også muligt at finde inspiration fra andre skoler på hjemmesidens debatfora for tillidsvalgte, herunder debatten for arbejdsmiljørepræsentanter: AR-debatten.


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant