TR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser

Notat
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis en skole står over for nedskæringer, som medfører reduktion i antallet af lærere, er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten er opmærksom på en række punkter i forhold til at støtte afskedigelsestruede medlemmer bedst muligt. Ligeledes er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten søger indflydelse fra starten af forløbet i forhold til skolens generelle håndtering af nedskæringer. Det første kan være en ekstra kontrol af skolens økonomi, som du kan få sekretariatshjælp til.

I det følgende angives værktøjer og information til tillidsrepræsentanten med fokus på at hjælpe berørte medlemmer bedst muligt gennem forløbet. Endvidere gennemgås en række vigtige regler fra lovgivning og overenskomster, som er relevante i forhold til personalereduktion.
​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

Drøftelse i samarbejdsudvalg (SU) 

Ved påtænkte personalereduktioner har skolens ledelse en særlig pligt til, at der sker information og drøftelse i SU. Det følger således af samarbejdsaftalen, at ledelsen i SU skal informere om skolens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. Informationen skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse.

Formålet er at sikre, at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning, herunder at få afdækket muligheden for at undgå eller at begrænse eventuelle afskedigelser samt drøfte, hvordan virkningerne heraf kan afbødes.

Eksempler på emner der kan drøftes i SU:

 • Mulighed for at nedbringe udgifterne ad anden vej
 • Afdækning af om der er ønske om nedsat tid blandt lærerne – evt. i en begrænset periode
 • Tilpasning ved naturlig afgang
 • Reduktion af evt. merarbejde​
 • Frivillige fratrædelsesaftaler
 • Mulighed for annullering af opsigelse i opsigelsesperioden ved behov for arbejdskraft
 • Hjælp til efteruddannelse og genplacering/genanbringelse på andre skoler
 • Procedurer for hvordan afskedigelsesprocessen gennemføres, herunder eksempelvis at TR/anden bisidder deltager ved udlevering af opsigelsen, at opsigelsen ikke gives op til en weekend mv.
 • Hjælpeforanstaltninger såsom tilbud om efteruddannelse, coaching mv. i opsigelsesperioden

Kriterier for udvælgelse 

Ved afskedigelse af flere medarbejdere er det skolens ledelse, der har den skønsmæssige beføjelse til at udvælge de lærere, som bedst kan undværes. Det er dog et krav, at udvælgelsen sker på baggrund af saglige kriterier. Nogle ledelser ønsker at drøfte og få fastlagt kriterierne i SU. Henset til at det er en ledelsesmæssig opgave at udvælge de medarbejdere, der bedst kan undværes, anbefales det, at TR ikke er med til at fastlægge kriterierne. Det vil dog være en god ide, hvis TR kan medvirke til, at kriterierne bliver objektive.

TR kan endvidere være med til at sætte fokus på, at der er visse medarbejdergrupper, der som følge af kollektive aftaler og lovgivning, er særligt beskyttede. 

Særligt beskyttede medarbejdere kan fx være:

 • tillidsvalgte
 • medarbejdere på graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov

Ligeledes kan der være særlige medarbejdergrupper, hvor det kan være aktuelt at drøfte, om der skal tages et særligt hensyn. Det kan fx være:

 • syge medarbejdere eller medarbejdere med syg ægtefælle
 • medarbejdere med alvorligt syge børn
 • alene afskedigelse af én af to ægtefæller på samme skole
 • ansatte på særlige vilkår efter det Sociale Kapitel

Læs mere i samarbejdsaftalen.

​Afskedigelser af større omfang 

Hvis der er tale om et større antal afskedigelser, følger det af "lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang", at arbejdsgiveren har nogle særlige forpligtelser, ligesom en række procedurer skal følges.

En afskedigelsesrunde er omfattet af loven, når der i en 30 dages periode er – eller forventes at blive –  afgivet opsigelse til:

 • mindst 10 personer i en virksomhed med normalt 20 – 100 ansatte
 • mindst 10 procent af lønmodtagerne i en virksomhed med normalt 100 – 300 ansatte
 • mindst 30 personer i virksomheder med normalt 300 ansatte

Alle ansatte på skolen indgår i opgørelsen.

Loven medfører en pligt for skolen til at forhandle med tillidsrepræsentanten og til at varsle afskedigelserne over for de regionale beskæftigelsesråd. For en nærmere beskrivelse af hvilke forpligtelser der påhviler skolen henvises til loven samt Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse.

Kontakt sekretariatet for yderligere rådgivning.

​TR – aftalen 

Foruden reglerne for behandling af afskedigelse i SU følger det af reglerne i TR-afta​len (§ 3, stk. 4), at tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret forud for påtænkte afskedigelser.

Behandling af afskedigelsessager 

Overordnet gælder det, at der skal være tale om saglighed i opsigelsen uanset, om man er ansat på STX, HF, VUC, en privat- eller erhvervsskole. Der kan således ikke afskediges med henvisning til nedskæringer, hvis der reelt ikke er tale om nedskæringer. Fx kan en skole i udgangspunktet ikke afskedige med henvisning til nedskæringer og slå stillinger op på samme tid. Der kan dog forekomme situationer, hvor mangel på lærere i bestemte fag kan begrunde stillingsopslag på trods af nedskæringer.

Det er forholdene på afskedigelsestidspunktet, som er afgørende for, om opsigelsen er saglig. Bliver der således efterfølgende konstateret meget større elevtilgang end forventet, rykker dette forhold ikke ved opsigelsens saglighed. Her vil det imidlertid få betydning, hvis det er aftalt, at opsigelsen annulleres ved ændringer i skolens økonomiske situation i positiv retning.

Hvis man som tillidsrepræsentant er i tvivl, om opsigelsen er rimeligt begrundet i skolens økonomiske forhold, bør GL's sekretariat kontaktes.

Ved afskedigelser er der en række procedurer og rettigheder i henhold til lovgivning og overenskomst, som skal følges. For STX, HF, VUC samt erhvervsskoler fusioneret med STX gælder det tillige, at reglerne i forvaltningsloven, herunder bl.a. forpligtelsen til partshøring, skal følges. Reglerne i forvaltningsloven skal sikre, at grundlaget for den afgørelse, der træffes, er blevet forsvarligt oplyst. Dette sikres gennem høringsreglen, hvor den ansatte får mulighed for at udtale sig, forinden skolen træffer endelig beslutning. For skoler, som ikke er omfattet af forvaltningsloven, kan afskedigelsens rimelighed alene kræves forhandlet efterfølgende.

Det fremgår dog af overenskomsterne, at Moderniseringsstyrelsen henstiller, at private gymnasier og erhvervsgymnasier følger forvaltningslovens regler om partshøring.

Partshøring 

Partshøring betyder, at den ansatte skal høres om det grundlag, der ligger til grund for den påtænkte afskedigelse, hvorefter den ansatte inden for en rimelig frist har mulighed for at komme med bemærkninger hertil.

Når der er tale om afskedigelser som følge af nedskæringer, skal skolen oplyse om de generelle kriterier, der er anvendt ved vurderingen af, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes.

Formålet med et høringssvar er at få skolen til at ændre beslutning. Eksempelvis vil et relevant høringssvar være påpegning af forhold, som ledelsen ikke er opmærksomme på. Høringssvar har således karakter af en faktuel tilbagemelding til ledelsen om specifikke forhold, og derfor er korte og præcise svar at anbefale.

Skolen fastsætter selv fristen for indgivelse af partshøringssvaret, men der skal gives en passende frist således, at den ansatte har mulighed for at tale med TR eller GL-centralt om sagen. En passende frist vil normalt være 14 dage. Afgives der ikke høringssvar, kan skolen træffe beslutning på det foreliggende grundlag.

Opsigelsesvarsler 

Læreren har ret til et opsigelsesvarsel, der afhænger af vedkommendes ansættelsestid på skolen. (For lærere, der er overflyttet fra amter til selveje pr. 1. januar 2007, gælder dog en samlet anciennitet forudsat, at der er tale om ansættelse på en selvejende institution i det samme amt.) Opsigelsesvarslet skal afgives i så god tid, at fratrædelse kan ske inden for de angivne tidsperioder.

Opsigelsesvarsler:

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
Indtil 5 måneder1 måned
Indtil 2 år og 9 måneder3 måneder
Indtil 5 år og 8 måneder4 måneder
Indtil 8 år og 7 måneder5 måneder
Herefter6 måneder

 

Fratrædelsesaftaler 

En fratrædelsesaftale træder i stedet for en opsigelse og indeholder de vilkår, hvormed ansættelsesforholdet ophører. Kontakt sekretariatet for yderligere rådgivning.

Orientering af TR og GL-centralt 

Det følger af overenskomsterne, at skolen skal meddele enhver afskedigelse til den ansatte med begrundelse for afskedigelsen. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget ved skolen i mere end 5 måneder, skal skolen samtidig give skriftlig meddelelse om afskedigelse til GL.

GL modtager alene orientering om, at en lærer er opsagt – ikke om årsagen hertil. Derfor vil det være en god idé, at TR medvirker til, at opsagte medlemmer tilsender deres opsigelse til GL således, at vilkårene for opsigelsen kan gennemgås.

TR skal endvidere orienteres om påtænkte afskedigelser ssenest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen er orienteret om en forestående afskedigelse. 

Relevante GL-medlemstilbud 

Hovedbestyrelsen har besluttet en række helt særlige medlemstilbud for medlemmer, som enten bliver afskediget fra en fast stilling eller ikke bliver genansat efter en vikaransættelse. Se medlemstilbuddene her.

I forbindelse med afskedigelser opfordres du til at lave en aftale med skolens ledelse om, at opsagte kan få fri til at deltage i karriereafklaringsforløb og evt. andre af GL's medlemstilbud. Erfaringen viser, at det er vigtigt at komme i gang med karriereforløb mv. meget hurtigt efter varslingen/afskedigelsen. Vedkommende skal ikke vente med at benytte tilbuddene, til vedkommende er fratrådt.​​

Emner: Opsigelse; Varslet fokus; Nedskæringer fokus; Nedskæringshåndbogen
Interessent: Tillidsrepræsentant

Powerpoint ​om afskedigelser​

Her finder du som TR en ppt, som kan bruges til et medlemsmøde, hvis der er risiko for, at der skal ske afskedigelser på skolen:​​

TR - ppt om afskedigelser.pptx 
NB! Der er noter under de enkelte slides til TR's brug