Målrettet karriererådgivningsforløb

Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​​​​​​​​​Tilbuddet er for dig, som er blevet opsagt, er ledig, varslet ned i tid eller er vikaransat. Vi anbefaler dig derfor at tilmelde dig. Undervejs i forløbet vil du sammen med din karriererådgiver afdække, hvilke andre af GL's tilbud, du med fordel kan benytte.

Dine behov i jobsøgningsprocessen er individuelle. Du vil derfor i forbindelse med dit karriererådgivningsforløb først blive tilbudt en afklaringssamtale, som tager ca. 30 minutter. Til denne samtale møder du første gang den karriererådgiver, som vil følge dig. I finder sammen ud af, hvis og i givet fald,​ hvornår du skal deltage i workshop, og hvornår du vil have størst glæde af at få dine individuelle karriererådgivningssamtaler.

GL har indgået en aftale med Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA), så det er MA, der varetager dit karriererådgivningsforløb på vegne af GL. Selvom det er MA, der udfører rådgivningen, er det kun tilgængeligt for GL's medlemmer, da det er GL, der betaler forløbet.

Er du i job og har spørgsmål eller brug for sparring, så læs mere her.​

Karrieresamtaler

​Tilbuddet består af en introduktionssamtale samt tre individuelle karrieresamtaler á en times varighed, ligesom der er mulighed for at supplere med coachingsam​taler, hvis du har behov for en særlig indsats udover karriereforløbet.

 I karrieresamtalerne taler du med din faste karriererådgiver om:

  • Kompetenceafklaring: Bliv klar på, hvad du kan. Du har et væld af kompetencer, som skal afdækkes/beskrives og 'oversættes' til de konkrete muligheder på det aktuelle arbejdsmarked. Det handler fx om klasseledelse, formidling, vejledning, planlægning, tværfagligt samarbejde osv.
  • Jobmuligheder: Du vil få viden om konkrete muligheder på arbejdsmarkedet. Da ungdomsårgangene er små i de kommende år, kombineret med politisk ønske om at få flere i erhvervsuddannelserne, kan det være svært at finde job i gymnasieuddannelserne. Derfor er det vigtigt også at se på jobmuligheder uden for gymnasiesektoren.
  • Dit ansøgningsmateriale: Du får støtte til og feedback på din udformning af CV og ansøgning.
  • Træning i jobsamtaler: Du kan få trænet den konkrete jobsamtale, når det er relevant for dig.
  • Efteruddannelse: Med udgangspunkt i din strategi for jobsøgning får du rådgivning om relevant efteruddannelse og muligheder for praktik.
Hvad får jeg dækket?

GL betaler for karriererådgivningsforløbet hos MA. Er du opsagt, men ikke fratrådt din stilling, så tal med din tillidsrepræsentant og ledelsen om mulighed for at få fri til at deltage i karriererådgivning. Skal du til jobsamtale, og du er opsagt, har du krav på at få fri til at gå til jobsamtale. Deltagere i forløbet, der er ledige, kan få transportgodtgørelse, når de deltager i GL's karriereforløb afholdt af MA efter MA's regler. MA administrerer og udbetaler transportgodtgørelsen, også til GL-medlemmer, der deltager i forløb, og som ikke er medlem af MA.

Efteruddannelse

GL betaler op til 15.000 kr. i tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis du er i forløbet. OBS: Hvis du er vikar, kan du tidligst søge støtte til kurser, når der er 3 mdr. til dit vikariat udløber.

Det kan også være, at du har andre idéer til, hvad du mener, kan bringe dig videre til dit næste job. Hvis det er tilfældet, kan du drøfte dine muligheder med din karrierevejleder. Det kan fx være, at du:

  1. har en virksomhedsplan og behov for sparring,
  2. gerne vil skabe dig et job i en lille eller mellemstor privat virksomhed (SMV) og ønsker karrierevejledning, der kan hjælpe dig med at nå dit mål - fx hos bryderkarriere.dk, en privat karriererådgiver, som selv er gået vejen fra offentlig undervisning til privat erhvervsliv,
  3. ønsker at blive skarpere på dine personlige- og faglige kompetencer og få foretaget personprofiltests,
  4. eller andet.

Efteruddannelsen skal være anbefalet af din karriererådgiver for, at du kan få støtte til den. Du kan få støtte til efter- og videreuddannelse, hvis uddannelsen giver dig formelle kvalifikationer og kompetencer til at søge dit næste job. 

​GL-workshop

Du er sammen med andre GL'ere, og I arbejder med værktøjer, som kan understøtte din kompetenceafklaring og jobsøgning. Der er i workshoppene også mulighed for at dele erfaringer om, hvordan det er at være jobsøgende med erfaring som gymnasielærer. 

Coaching

Som led i karriereforløbet tilbyder GL coachingsamtaler, når der er behov for en ekstra indsats – udover karriereforløbet.

Coachingsamtaler kan være relevante, enten hvis du er særlig hårdt ramt (af fx en fyring), eller hvis du har et problem, der i særlig grad kalder på en coachende tilgang (fx af personlig, afklarende karakter). Det vil sige, at du som medlem kan aftale coachingsamtaler med din karriererådgiver, hvis du har udfordringer der ikke er behandlingskrævende, men som udgør en forhindring for, at du kan være en succesfuld jobsøger. Fokus i coachingsamtalerne vil derfor være på at adressere de forhindringer eller barrierer, der står i vejen for, at du kan beskæftige dig målrettet med dit videre arbejdsliv. Det er din karriererådgiver, der på GL's vegne visiterer til coachingsamtaler.

Hvem kan benytte tilbuddet?​
For at deltage i GL's karriererådgivning skal du være opsagt, vikar eller ledig. Er du blevet varslet ned i tid, kan du også benytte tilbuddet. Du skal samtidig have været medlem uafbrudt af GL de seneste 12 måneder, og du skal have haft job i gymnasiesektoren samtidig med dit medlemskab af GL. Du kan dog godt have været ledig i mere end 12 måneder, hvis du tidligere har været beskæftiget i gymnasiesektoren og har været medlem som arbejdsløs lige siden. Tilbuddet skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job. Det er en forudsætning, at du har betalt korrekt​ kontingent i forhold til din ansættelsessituation for at kunne benytte tilbuddene.

​Øvrige tilbud

​Du vil sammen med din karriererådgiver finde ud af, om du har brug for nogle af GL's andre tilbud, eller om du kan have glæde af MA's tilbud. For at du kan benytte MA's egne tilbud, skal du dog være medlem af MA.

Socialrådgivning

Hvis du har brug rådgivning om fx sygedagpenge, syge børn, syge pårørende, vanskelig boligsituation, møder med kommune o.lign., er du velkommen til at kontakte GL's socialrådgiver.​​

​Tilmelding

Send en mail til cb@gl.org med emnefeltet "Tilmelding til karriererådgivning". Du bedes i mailen give dit samtykke til, at GL må udveksle dine medlemsdata med Magistrenes Arbejdsløshedskasse, som leverer karriererådgivningen for GL.​

​​
Emner: Afskedigelse; Medlemstilbud; Fyret
Interessent: Ikke-fastansatte

Kort information

Kort information om karriereforløbet hos GL

Hent kort information om karrieretilbuddet:
Kort information om karriereforløbet hos GLKarriererådgivning

Tilmelding
Tilmelding til GL's karriereforløb sker ved at du sender en mail med emnefeltet "Tilmelding til karriererådgivning". til Charlotte von Bülow på cb@gl.org
Når du tilmelder dig, skal du give dit samtykke til, at GL må udveksle dine oplysninger (navn, postnummer, mailadresse og cpr. nummer) med MA.