Afskediget

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På grund af nedskæringer eller elevnedgang på gymnasieområdet afskediger flere skoler lærere. Er du blevet varslet afskediget, bør du kontakte din tillidsrepræsentant og GL's sekretariat hurtigst muligt. Når GL inddrages tidligt, giver det det bedste forløb for dig. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

Skal du partshøres? 

Er du ansat på STX/HF, VUC eller på en erhvervsskole, der er fusioneret med STX, er skolen forpligtet til at lave en partshøring. Moderniseringsstyrelsen henstiller til, at private gymnasier og erhvervsgymnasier også følger reglerne om partshøring. 

Du  skal have en rimelig frist til at svare på partshøringen, og de fleste skoler fastsætter 14 dage.​

Formålet med en partshøring er, at skolens afgørelse træffes på et korrekt grundlag. Du skal alene forholde dig til den begrundelse, du har modtaget i varslet for afskedigelse. Deri ligger, at du ikke skal forholde dig til noget andet. (Skændtes du fx med rektor for halvandet år siden, skal du ikke inddrage det i høringssvaret, med mindre det indgår i skolens begrundelse for den varslede afskedigelse af dig.) Et relevant høringssvar påpeger forhold, som ledelsen ikke har været opmærksom på. Høringssvar har således karakter af en faktuel tilbagemelding til ledelsen om specifikke forhold, og GL anbefaler, at du svarer kort og præcist, og at du forholder dig til de kriterier, som ledelsen angiver som begrundelse for opsigelsen.

Hvis du er varslet opsagt på grund af skolens forhold, fx. elevnedgang, anbefaler GL, at du i høringssvaret skriver, at du i selve opsigelsen ønsker at få indføjet, at skulle grundlaget for afskedigelsen blive ændret i opsigelsesperioden, genansættes du i din stilling. (Det kan fx blive aktuelt, hvis skolen får en større elevsøgning end forventet, eller at skolen finder ressourcer på anden vis, der gør, at det ikke er nødvendigt at afskedige - så mange - lærere). Tag eventuelt forbehold for at komme med yderligere kommentarer, hvis der dukker nye informationer op. På en del skoler har TR allerede aftalt, at hvis der sker ændringer i skolens økonomiske forhold, at opsigelserne trækkes tilbage. Spørg derfor din TR om forholdene på din skole.

Sekretariatet hjælper dig gerne med at udforme høringssvaret, men skriv et udkast selv, som sekretariatet kan give dig sparring på. Under alle omstændigheder er det en god ide at lade din TR eller sekretariatet læse høringssvaret igennem, inden du sender det. Desto før du inddrager TR eller sekretariatet, desto bedre kan vi hjælpe di​g.

Du skal få tjekket juraen 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat for at finde ud af, om opsigelsen er foregået korrekt, og om du har fået et korrekt opsigelsesvarsel.

Du har ret til et opsigelsesvarsel, der afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
Indtil 5 måneder1 måned
Indtil 2 år og 9 måneder​
3 måneder
Indtil 5 år og 8 måneder4 måneder
Indtil 8 år og 7 måneder5 måneder
Herefter6 måneder

(For lærere, der er overflyttet fra amter til selveje pr. 1. januar 2007, gælder dog en samlet anciennitet forudsat, at der er tale om ansættelse på en selvejende institution i det samme amt.)

Fratrædelsesgodtgørelse 

Har du været ansat uafbrudt i 12 år (inkl. opsigelsesperioden), har du ret til en måneds løn som fratrædelsesgodtgørelse, og hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i 17 år, har du ret til 3 måneders løn.

Arbejde i opsigelsesperioden? 

Både i høringsfasen og i opsigelsesperioden har du pligt til at udføre dit arbejde normalt, med mindre det er aftalt, at du fritstilles.

Styr på din økonomi 

En afskedigelse medfører en væsentlig ændring af din økonomiske situation. Kontakt arbejdsløshedskassen om dagpenge. Vær obs på, at der pr. 1. maj 2023 kommer nye dagpenregler. Se mere, fx på MA's hjemmeside.

Du bør også kontakte pension​s​kas​sen for at aftale, hvordan du gør med pensionen, hvis du er bliver ledig.

Det kan også være en god ide i god at få talt med din bank, især hvis du har store, faste udgifter. 

Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du som medlem af GL få uforpligtende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. (også selv om du ikke er kunde i banken). Læs mere om økonomisk rådgivning  

Sagt lidt direkte skal du gøre dig klart, hvornår du senest skal have fundet et nyt job.


GL betaler op til 5.000 kr. om måneden til dig 

Hvis du er fastansat, har været medlem af GL og Magistrenes Arbejdsløshedskasse de seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling), kan du som fuldtidsansat få op til 5.000 kroner i støtte om måneden i op til et år oven i dagpengene, hvis du uforskyldt er blevet ledig. Som deltidsansat kan du få en proportional andel. Læs mere om GL's kollektive støtteordning.

Dit kontingent til GL bliver mindre 

Bliver du arbejdsløs eller ansat på mindre end fuld tid, bliver dit kontingent til GL mindre. Læs mere om kontingent til GL​. Du kan rette dine oplysninger på mit.gl.org​. Husk, når du igen får en højere ansættelsesgrad, skal du også sørge for at rette dine medlemsoplysninger, så du altid betaler et korrekt kontingent. Dette er en forudsætning for at få gavn af GL's ydelser.

Find vej til dit næste job - få karriererådgivning 

Du får mulighed for at få karriererådgivningssamtaler, workshop og for konkret feedback på ansøgninger og cv. Desuden er der som et led i karriereforløbet mulighed for at få coachingsamtaler ved særlige behov.

GL anser dette tilbud som det centrale medlemstilbud for gymnasielærere, som er blevet opsagt fra en fast stilling eller som ikke har fået forlænget en vikaransættelse. Vi anbefaler dig derfor at tilmelde dig dette karriererådgivningstilbud. Undervejs i forløbet vil du sammen med din karriererådgiver afdække, hvilke andre af GL's tilbud, du med fordel kan benytte. Se ​ Find vej til dit næste job, karriererådgivning

Du kan få støtte til efteruddannelse 

Du kan få op til 15.000 kr. i tilskud til efteruddannelse.

Der ydes støtte til efter- og videreuddannelse, der giver dig kvalifikationer og kompetencer, som kan anvendes i jobs, primært uden for gymnasiesektoren.

Som hovedregel vil det være en betingelse, at du har påbegyndt et GL-karriereforløb - ​Find vej til dit næste job, karrierer​ådgiv​ning - og dér fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre beskæftigelsesmulighederne. Læs mere her.

Tal med en psykolog 

En afskedigelse kan give et skår i ens selvværd. Har du brug for at tale med en psykolog, kan GL tilbyde dig fem gratis psykologsamtaler. ​


​Nyt job  

Gymnasielærere, der er blevet afskediget fra STX/HF og VUC er omfattet af overenskomstens bestemmelse om, at der i tilfælde af afskedigelse som følge af arbejdsmangel skal tages et særligt hensyn. Bestemmelsen betyder, at der tages særligt hensyn til lærere, som er blevet afskediget, når der skal besættes stillinger på andre skoler.

Men da elevtallet forventes at falde i de kommende år, og mange skoler er økonomisk pressede, er det vigtigt også at tænke på andre akademiske jobs. Læs også ​om mulighederne i akademikerkampagnen​.

Karriererådgivningen er et godt skridt på vejen til at få afklaret, hvor dit næste job skal findes.

Emner: Afskedigelse; Fyret; Varslet fokus; Nedskæringer fokus; Nedskæringshåndbogen
Interessent: Tillidsrepræsentant