Ferie

 
 
​​​ ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du optjener 2,08 feriedag med løn for hver måned, som du er ansat. Ferieoptjeningen sker i ferieåret, der efter den nye ferielov går fra 1. september til 31. august. I denne periode optjenes der 25 feriedage. Du optjener således 25 feriedage pr. ferieår, uanset om du er ansat på fuld tid eller deltid.
Ferieloven yder desuden et ferietillæg på 1 %. Dette ferietillæg er forhøjet til 1,5% i henhold til Ferieaftalen, som gælder på statens område. På det kommunale område udgør feriegodtgørelsen 1,95 %.​​
​​

Den særlige feriegodtgørelse på 1,5 %, kan arbejdsgiveren vælge mellem to forskellige måder at udbetale på. Enten udbetales feriegodtgørelsen i to årlige rater i henholdsvis maj og august, eller også kan feriegodtgørelsen udbetales samtidig med ferieafholdelsen.​​

​​Ny ferielov​
Den 1. september 2020 trådte en ny fer​ielov ​i ​kraft. Hovedformålet med den nye ferielov er, at medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at den optjenes. Det betyder, at der ikke længere er en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. ​​​
Ændring af beskæftigelsesgraden

Hvis du på ferietidspunktet har en anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet, beregnes lønnen i forhold til din beskæftigelsesgrad på optjeningstidspunktet.

Hvis du f.x. ændrer din arbejdstid fra 30 timer på optjeningstidspunktet til 37 timer på tidspunktet, hvor du afholder ferie, vil din løn under ferien svare til 30 timers ansættelse.

Feriedagpenge – til dig, der er ​​eller har været ledig

Som ledig skal du bruge ferie optjent fra en eventuel tidligere arbejdsgiver, før du har ret til feriedagpenge.

Kontakt din A-kasse for rådgivning om muligheden for at få feriedagpenge.

Ferieloven giver mulighed for ved aftale at afvikle ferie på forskud, så du kan holde ferie, før den er optjent.

Arbejdsgiver kan også pålægge lærerne at afvikle ferie på forskud, hvis skolen holder lukket for lærerne, fordi det betragtes som en virksomhedslukning i lovens forstand.

Afvikling af ferien

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. Ferien er delt op i 3 ugers hovedferie og 2 ugers øvrig ferie.

Du skal som udgangspunkt holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september og frem til 31. december det efterfølgende år.

Skolen skal varsle hovedferien med 3 måneder og øvrig ferie med 1 måned.

Ferien vil for gymnasielærere som altovervejende hovedregel være placeret kollektivt for lærerne, når skoleåret starter.

Er du i tvivl om, hvornår du har ferie, kan du forhøre dig hos din tillidsrepræsentant.

Ferieloven giver mulighed for ved aftale at afvikle ferie på forskud, så du kan holde ferie, før den er optjent.

Arbejdsgiver kan også pålægge lærerne at afvikle ferie på forskud, hvis skolen holder lukket for lærerne, fordi det betragtes som en virksomhedslukning i lovens forstand.

Arbejdsgiveren kan dog ikke pålægge medarbejdere, at afholde ferie på forskud for kommende ferieoptjeningsår.

Har du afviklet ferie på forskud og fratræder din stilling, inden du har optjent ferien, vil der ske modregning i din løn.

Overførsel af ferie

Ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, kan ikke overføres og mistes, medmindre der er tale om en feriehindring.

Hvis der er tale om en feriehindring, kan der ske overførsel, hvis ferien ikke kan nå at blive afviklet inden ferieafholdelsesperiodens udløb d. 31. december.

Ferieloven giver mulighed for at overføre ferie udover de 4 uger, som skal afvikles inden for ferieafholdelsesperioden.

Hverken du eller din arbejdsgiver kan kræve overførsel af ferie. Der skal derfor indgås en aftale, hvis du ønsker at overføre ferie fra en ferieafholdelsesperiode til en anden.

Aftalen skal være skriftlig og indgås inden d. 31. december.

Feriehindring

Sygdom

Hvis du er syg, er det en lovlig feriehindring, og du kan udskyde din ferie til senere afvikling.

Din ret til erstatningsferie afhænger af, om du bliver sygemeldt inden eller under ferien

Sygdom skal meddeles skolen efter de almindelige lokalt fastsatte retningslinjer.

Bliver du sygemeldt inden ferien, har du ikke pligt til at påbegynde din ferie og du har ret til at få erstattet alle feriedagene.

Hvis du bliver syg under ferien, skal du give besked til skolen hurtigst muligt. Du skal kunne dokumentere din sygdom allerede fra første sygedag med en lægeerklæring, og du skal selv betale for erklæringen.

Når du melder dig syg i ferien, er der en samlet karensperiode på fem dage. Det vil sige, at du først kan få erstattet dine feriedage fra og med den sjette feriedag. Har du optjent færre end 25 feriedage, vil karensperioden være tilsvarende kortere. Har du for eksempel kun optjent 20 feriedage, vil karensperioden være på fire dage. I henhold til Ferieaftalen er det op til skolen at afgøre, om der skal gøres brug af karensperioden.

Du skal meddele arbejdsgiver, når du bliver rask og oplyse, om du ønsker at påbegynde ferieafviklingen.​

Barsel

Barselsorlov udgør en feriehindring, og der er ret til erstatningsferie, hvis orloven løber henover en periode, hvor lærerne afvikler ferie. 

Andre gyldige feriehindringer kan ses  ​her.

Ferie ved fratræden - opsigelse

Når du fratræder din stilling skal skolen afregne en feriegodtgørelse, der svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn for den ferie, du har optjent, men endnu ikke afholdt. Fratræder du eksempelvis med udgangen af december og har du ikke afholdt ferie, skal skolen afregne de feriedage, som du har optjent siden ferieårets start den 1. september. Feriegodtgørelsen skal indbetales til FerieKonto.

Har du holdt ferie på forskud og fratræder, inden ferien når at blive optjent, vil skolen være berettiget til at modregne den afholdte ferie i løn og feriebetaling.

Ferie når du forlader arbejdsmarkedet
Forlader du arbejdsmarkedet på grund af sygdom, eller fordi du går på pension, skal feriegodtgørelsen ikke indbetales til FerieKonto, men direkte til dig.

Overgangsordning/Indefrosne feriemidler
Se, hvor mange feriemidler du har optjent, og hvor mange du har tilbage, hvis du allerede har fået udbetalt nogle af feriemidlerne her.
Arbejde i ferien

Hele ferielovsystemet bygger på, at man skal afholde sin ferie og dermed være i stand til at møde frisk på arbejde efter ferien. Hvis man afholder ferie hos arbejdsgiveren, men påtager sig andet lønnet arbejde i ferien, kan den dertil svarende løn under ferien kræves tilbagebetalt af FerieKonto.

Endvidere kan lønnet arbejde i en ferieperiode være misligholdelse af hovedansættelsesforholdet, idet udgangspunktet er, at man skal møde frisk på arbejde efter en ferieperiode.

Påtænker man således at udføre lønnet arbejde i sommerferien, er det vigtigt, at man får lavet en aftale med ens hovedarbejdssted.

Særlige feriedage

Udover de 25 dages ferie, som du har ret til efter ferieloven, giver overenskomsten dig ret til særlige feriedage – den såkaldte 6. ferieuge.

Du optjener særlige feriedage i kalenderåret, og feriedagene holdes i den efterfølgende afholdelsesperiode fra 1. maj til 30. april. Du optjener 0,42 særlige feriedage med løn for hver måned, du er ansat. Der optjenes således 5 særlige feriedage på et kalenderår.

Afvikling

Du skal aftale med skolen, hvornår du holder særlige feriedage. Dit ønske om placering af dagene skal imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten.

Skolen har ret til at varsle feriedagene til afholdelse med 1 måneds varsel, hvis dagene ikke er holdt eller planlagt inden 1. januar.

Det er kun optjente særlige feriedage, skolen kan varsle til afholdelse. Skolen kan således eksempelvis ikke varsle afholdelse af 5 særlige feriedage i uge 7, hvis der ikke er optjent 5 særlige feriedage.

Udbetaling

Hvis du ikke har holdt dine særlige feriedage pr. 30. april, skal skolen udbetale godtgørelse for dagene, medmindre det aftales at dagene overføres til næste afholdelsesperiode. 

Den kontante godtgørelse udgør 2½ procent af lønnen. Er en eller flere dage afholdt, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. En særlig feriedag godtgøres altså med ½ procent af lønnen i optjeningsåret.

Godtgørelsen skal udbetales med lønnen for maj måned. Lærere, der har afholdt særlige feriedage, skal være opmærksomme på, at de indregnes i det årlige timetal med 7,4 timer pr. dag ved fuldtidsansættelse.

Ved fratræden godtgøres ikke afholdte særlige feriedage kontant.​

​​Yderligere info
Ferievejledningen: Publikation (medst.dk)
Ferieaftalen: Cirkulære om aftale om ferie (retsinformation.dk)
​Feriekonto: Ferie og feriepenge (borger.dk)
Emner: Opsigelse
Interessent: