Misligholdelse af ansættelsesforholdet

 
 

Tjenstlige samtaler

En tjenstlig samtale er en samtale mellem din leder og dig. Formålet med samtalen vil som udgangspunkt være, at din leder er utilfreds med noget i forbindelse med dit arbejde. Du bør vide, hvad samtalen går ud på, så du har mulighed for at forberede dig på mødet.

Hvis du er indkaldt til en tjenstlig samtale, bør du tage en bisidder med. GL anbefaler, at du tager din tillidsrepræsentant med, da vedkommende kender reglerne, men det er dit eget valg, og du kan derfor godt vælge en anden.

Du skal forberede dig på, at din leder formentlig vil kritisere dig og måske give dig en påtale eller en advarsel for forholdet. Under mødet er det vigtigt, at du lytter og noterer din leders kritik og forsøger at være saglig og konstruktiv. Du kan altid fremlægge din version af sagen, så eventuelle misforståelser kan blive klarlagt. En tjenstlig samtale kan godt afdække, at der ikke er grund til at kritisere dig for noget, men hvis ledelsen vurderer, at der er grundlag for kritik, bør du dog være opmærksom på, at ledelsens anvisninger til en ønsket adfærdsændring skal følges.

Som regel vil der blive taget et referat af samtalen, som bliver lagt på din personalesag. Du har pligt til at kvittere for modtagelsen, hvis ledelsen anmoder om det. Hvis du ikke er enig i referatet eller har tilføjelser, kan du få vedlagt dine bemærkninger på sagen.
 

Påtaler og advarsler

Din arbejdsgiver kan give dig en påtale eller skriftlig advarsel, hvis han/hun er utilfreds med din arbejdsindsats eller adfærd.

Påtalen er mildere end en advarsel og kan sammenlignes med en løftet pegefinger.

Advarslen gives, når der er tale om mere alvorlige kritikpunkter, og hvis du ikke retter dig efter de forhold, der kritiseres, kan det i yderste konsekvens medføre, at du bliver afskediget.

En advarsel vil være skriftlig og skal konkret angive, hvad du skal gøre anderledes fremadrettet.

Det skal fremgå, hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke efterlever advarslen.

Der er ikke regler for, hvor længe en advarsel gælder, men som tommelfingerregel forældes en advarsel efter et års tid.

Hvis du oplever, at advarslen er uberettiget, kan du gøre indsigelse enten i forbindelse med en partshøring eller efterfølgende, hvis der ikke sker partshøring. Du har mulighed at få råd og vejledning om partshøring og indsigelse fra din tillidsrepræsentant eller GL’s sekretariat.

Kravet om partshøring følger af forvaltningsloven, og der skal ske partshøring, hvis du er ansat på et alment gymnasium, HF & VUC og på erhvervsgymnasier, der er fusioneret med en af de førnævnte skoleformer.
 

Afskedigelse og bortvisning

Hvis du bliver sagt op, skal begrundelsen for at opsige dig være saglig. Er opsigelsen begrundet i forhold, der kan henføres til din arbejdsindsats eller adfærd, er udgangspunktet, at du skal have en advarsel med mulighed for at rette op, før ledelsen kan skride til afskedigelse.

Ved meget grov misligholdelse af ansættelsesforholdet kan du blive bortvist. En bortvisning medfører, at ansættelsen ophører straks, hvilket indebærer, at du ikke længere modtager løn fra bortvisningstidspunktet.

Bliver du varslet opsagt eller bortvist, bør du kontakte din tillidsrepræsentant eller GL’s sekretariat.​
Emner: Opsigelse
Interessent: