Ferie

Info
 

​​​​​​​​​I Danmark har vi en ferielov, der betyder, at lønmodtagere optjener 2,08 feriedag for hver måned, man er ansat. Med de regler, der gjaldt tidligere, har man først kunnet afholde ferie med løn året efter, man er ansat.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Hovedformålet med den nye ferielov er, at medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at den optjenes. Det betyder, at der ikke længere vil være en forskydning mellem optjeningsår og ferieår. De nye regler gælder alle og er indført for, at nyuddannede ikke skal vente i op til 16 måneder på at holde ferie med løn, men kan holde ferie i takt med, at de optjener ferie.

For de fleste i fast job uden for gymnasiesektoren er det mest en teknikalitet, at der kommer en ny ferielov. Men for gymnasielærere har den nye ferielov en særlig betydning, dels fordi der er en overgangsordning frem til den nye ferielov træder i kraft, og dels fordi det på mange skoler er normalt, at alle fem ugers ferie ligger i skolernes sommerferie, og det giver udfordringer især i 2020.

Dette kræver, at der findes løsninger på de enkelte skoler. GL rådgiver tillidsrepræsentanterne i forhold til dette. Hvis du gerne vil vide mere om den nye ferielov, har GL beskrevet de nye regler i dette skriv.

 

Overgangsordning fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Den ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i en fond og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Overgangsordningen skal sikre, at der ikke er en periode med dobbelt ferie.

Ferie, der er optjent i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (2,08 dage pr. måned svarende til 16,7 dage), skal bruges til at holde ferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Denne periode betegnes som et forkortet ferieår. Overgangsordningen medfører altså, at der kun er 16,7 feriedage til rådighed 1. maj 2020 og ikke 25 dage som hidtil. De resterende feriedage tildeles fra 1. september 2020, hvor retten til samtidighedsferie træder i kraft.  (2,08 dage pr. måned svarer til 8,3 dage med udgangen af december måned 2020).

Medarbejdere bliver altså ikke snydt for ferie i forbindelse med overgangsordningen, selv om de kun har 16,7 feriedage i sommeren 2020. Dels fordi de resterende feriedage tildeles fra 1. september 2020, hvor retten til samtidighedsferie træder i kraft, dels fordi ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses.

På baggrund af coronakrisen har folketinget besluttet, at lønmodtagere i perioden oktober til 1. december 2020 kan få udbetalt dele af de indefrosne feriepenge. Læs mere her.


Samtidighedsferie

For nye på arbejdsmarkedet har der efter det hidtidige system kunnet gå op til 16 måneder, fra de blev ansat, til de kunne holde ferie med løn, fordi optjeningsåret og ferieåret har været forskudt.​ 

Med den nye ferielov fra 1. september 2020 er grundprincippet, at medarbejdere kan holde ferie i takt med, at ferien optjenes. Medarbejdere vil fortsat optjene 2,08 dages betalt ferie for hver måned, de er ansat (svarende til 25 dage om året), men efter de nye regler har medarbejderen allerede efter en måneds arbejde optjent ret til at holde 2,08 dages betalt ferie. For medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie, er det muligt at aftale ferie på forskud inden for det igangværende ferieår.

Ferieåret flyttes

Med de nye regler ændres ferieåret, så det i fremtiden kommer til at ligge fra den 1. september til den 31. august. Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes indtil 31. december. Der bliver således 16 måneder at afvikle ferie i. 

Hidtil har der været et optjeningsår, som har fulgt kalenderåret, og et afviklingsår, som har ligget i perioden 1. maj til 30. april året efter. (Eksempel: Hvis optjeningsåret var 2017, var afviklingsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019).

Placering af sommerferien i fremtiden

Normperioden på det gymnasiale område har betydning for ferieafviklingen. Det giver nogle særlige problemer i forbindelse med implementeringen af de nye ferieregler. På skoler, hvor der normalt holdes 5 ugers ferie om sommeren, kan det blive svært at bibeholde de 5 ugers ferie, men der er mulighed for at finde lokale løsninger. Der er dog ikke mulighed for at holde 5 ugers ferie i sommeren 2020 som følge af den særlige overgangsordning, hvorefter der alene vil være optjent 16,7 feriedage. Vær opmærksom på, at løsninger kun kan findes lokalt, da ledelsen i sidste ende bestemmer placeringen af ferien.

Placering af normperiode og placering af ferie kan med fordel drøftes på den enkelte skole mellem TR og ledelsen, men det er - som sagt - i sidste ende ledelsen, der træffer beslutning om placeringen. En løsning kan være at flytte normperioden. Hvilke muligheder, der ellers er for lokale løsninger, som ligger indenfor rammerne af overenskomsterne og lovgivning, er nærmere beskrevet i et skriv, som er adresseret til GL's tillidsrepræsentanter. Hvis skolerne ikke flytter normperioden, vil de 3 eller 4 dage (alt efter om der afrundes til 16 eller 17 dages ferie) være ekstra arbejdsdage, medmindre der aftales anden frihed. Hvis skolen har arbejdsopgaver og midler til aflønning for de ekstra arbejdsdage, er det en løsning. Det skal understreges, at opgaverne ikke nødvendigvis skal placeres i juli måned – arbejdet kan placeres i løbet af året på samme måde som ved andre undervisningsfri perioder.

Medarbejdere, der har afspadsering eller fleks, kan pålægges at afvikle dette i de ekstra dage.

Såfremt skolen ønsker, at lærerne afvikler 6. ferieuge i sommerperioden, skal det aftales med den enkelte lærer, idet det er den enkelte lærer, der afgør, om vedkommende er interesseret i at holde særlige feriedage på det pågældende tidspunkt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ledelsen ikke kan pålægge lærere at holde fri uden løn.

Varsling af ferie efter 1. september 2020

Varslingsreglerne er også i fremtiden 3 måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie. Dvs. hvis der sker ændringer i, hvornår ferien skal afholdes, skal arbejdsgiver som minimum give besked 3 måneder før for hovedferien og mindst en måned før for anden ferie.

Ferie på forskud

Det bliver muligt at indgå aftale med arbejdsgiver om at afholde ferie på forskud, hvis man tidligt på ferieåret ønsker at holde en længere ferie, end der er optjent feriedage til. Herefter vil der ske modregning i de løbende optjente feriedage. Fratræder man, inden arbejdsgiver kan nå at fradrage skyldig ferie, kan arbejdsgiveren modregne kravet i lønnen i opsigelsesperioden. Der kan dog ikke holdes ferie på forskud i overgangsperioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Man kan heller ikke med den nye ferielov bruge ferie fra et kommende ferieår på forhånd.

Du får udbetalt feriepenge, når du forlader arbejdsmarkedet

Den ferie, der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver indefrosset (fordi man ikke kan afvikle dobbelt ferie), og man vil få ferien udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet. Det er en ny fond - Lønmodtagernes Feriemidler - som skal administrere feriepengene. På baggrund af coronakrisen har folketinget dog besluttet, at lønmodtagere i perioden oktober til 1. december 2020 kan få udbetalt dele af de indefrosne feriepenge. Læs mere her​.

Arbejdsgivere kan vælge, om de vil indbetale de indefrosne feriepenge til fonden senest ​den 31. december 2020, eller om de vil forvalte feriegodtgørelsen på skolen. Uanset hvad arbejdsgivere vælger, skal der ske en forrentning af beløbet. Vælger arbejdsgivere selv at forvalte feriepengene, skal de afregne feriepenge til fonden, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Nye på arbejdsmarkedet kan bruge nogle feriedage i indefrysningsperioden
Medarbejdere, som er nye på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019, er omfattet af en særlig overgangsordning. De vil ikke få indefrosset alle 25 dage, men må bruge op til 8,3 feriedage i sommerperioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. Disse dage kaldes fondsferiedage.

Adgangen til at holde fondsferiedage gælder dog kun, hvis medarbejderen har optjent mindre end 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019:

  • har medarbejderen optjent op til 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019, kan disse holdes sammen med de 8,3 fondsferiedage.
  • har medarbejderen optjent mere end 8,3 feriedage, kan medarbejderen ikke bruge fondsferiedagene. Fondsferiedagene vil blive indefrosset og udbetalt, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Vær opmærksom på, at nyansatte i nogle tilfælde kan få fem feriedage med løn i 2020 som følge af OK18. Læs mere her (Pkt. 5 på side 12)


​​Særligt for nyuddannede

For lønmodtagere, som enten var nye på arbejdsmarkedet i 2019 eller kun arbejdede en del af året, gælder der særlige regler om at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler og først udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reglerne gælder kun i 2020.

Fra den 3. april og og frem til 31. december 2020 er det muligt at søge om udbetaling af Ferieforskud 2020 og dermed få en forskudsudbetaling af de feriemidler, som ellers bliver opsparet hos Lønmodtagernes Feriemidler. Du vil kunne ansøge her: www.borger.dk/feriemidler

Læs mere her: Information om Ferieforskud 2020.pdf


​Barsel i indefrysningsperioden

Afholdes der barsel i indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal arbejdsgiveren indbetale 12,5 % til indefrysning af den sædvanlige løn.

Særlig feriegodtgørelse

Ferieloven yder et ferietillæg på 1 procent. Dette ferietillæg er forhøjet til 1,5% i henhold til Ferieaftalen, som gælder på statens område.

Den særlige feriegodtgørels​e på 1,5 %, som sædvanligvis udbetales 1. maj, får arbejdsgiveren med den nye ferielov mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale på. Enten udbetales feriegodtgørelsen i to årlige rater i henholdsvis maj og august, eller også kan feriegodtgørelsen udbetales samtidig med ferieafholdelsen.​

Særlig feriegodtgørelse og overgang til ny ferielov

Det ferietillæg, der blev optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, skulle være udbetalt senest ved feriens begyndelse fra 1. maj 2020.

Dit ferietillæg på 1% for perioden januar til august 2020 er en del af dine indefrosne feriepenge og udbetales ikke særskilt.

Særlig feriegodtgørelse på 0.5 % optjent i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 er udbetalt ultimo april 2020.

Særlig feriegodtgørelse på 0.5 % optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 er udbetalt ultimo april 2021.

Se mere her:
Cirkulære om aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie
Ferieloven​


Særlige feriedage

Der ændres ikke på aftalen om særlige feriedage. De optjenes fortsat i et kalenderår og afvikles i et ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april året efter.

Emner: Ferie
Interessent: