Ferie

 
 

​​​​​​​​​​​Gymnasielærere er dækket af ferieaftalen, som indeholder regler om optjening og afvikling af ferie og særlige feriedage.​

En ansat optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned. Det svarer til 25 feriedage om året. Ferien optjenes i kalenderåret og skal afvikles i det følgende ferieår. Det betyder, at ferie optjent i perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 skal afvikles fra 1. maj 2017 og inden 30. april 2018.

Der kommer en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. 1. september 2019 til 1. september 2020 er en overgangsperiode. Læs mere om den nye ferielov her​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

Sygdom før og under fe​rie

En lærer er berettiget til erstatningsferie, når der foreligger en feriehindring.

Bliver man syg før ferien, har man ret til erstatningsferie for alle dagene. Sygdom skal meldes til skolen efter de almindelige regler, der er fastsat lokalt.

Bliver man syg efter feriestart, har man også ret til erstatningsferie. Ferieloven indeholder dog en karensperiode. Har man således optjent 25 dages ferie, har man først ret til erstatningsferie efter de 5 første sygedage under ferien. Har man optjent færre end 25 dages ferie, har man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Eksempel: hvis man har optjent ret til 20 feriedage, har man ret til erstatningsferie efter 4 sygedage. Bliver man syg i flere ferieperioder, tælles karensdagene sammen i hele ferieåret.

Skolen skal have besked om sygdommen på 1. sygedag efter de retningslinjer, der gælder på skolen for sygemelding. For at få ret til erstatningsferie skal sygdommen som udgangspunkt dokumenteres i form af en lægeerklæring eller friattest, som skal gælde fra 1. sygedag. Ved ophold i udlandet skal man ligeledes indhente en lægeattest fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til dokumentation. Bliver man rask, inden den planlagte ferie er udløbet, skal man raskmelde sig til skolen.

Gymnasielærere er endvidere omfattet af Ferie​aftalen, hvorefter det gælder, at skolen konkret kan bestemme at give erstatningsferie til en ansat, der bliver syg i ferien. Dvs. skolen afgør, om de vil gøre brug af ovennævnte karensperiode.

Særligt for hhx/htx
Erstatningsferie afholdes senere i samme ferieår, som løber til 1. maj, medmindre der foreligger en feriehindring ved ferieårets udløb. Under særlige omstændigheder - typisk ved langvarigt fravær - kan erstatningsferie kræves udbetalt. Kontakt GL's sekretariat herom på mail gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.
   

Særligt for stx/hf
Det følger af overenskomsten, at erstatningsferie lægges i forlængelse af feriehindringen/den afholdte ferie, eller efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. Erstatningsferien afholdes i samme ferieår, som løber til 1. maj, medmindre der foreligger en feriehindring ved ferieårets udløb. Under særlige omstændigheder - typisk ved langvarigt fravær - kan erstatningsferie kræves udbetalt. Kontakt GL's sekretariat herom på mail gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

ferie.jpg  

Ferie med løn til de nyansatte ​

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at gymnasiale lærere i det første ansættelsesår har ret til fem fridage med løn, hvis medarbejderen ikke får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse. Det er ledelsen, der efter forhandling med den ansatte fastsætter, hvornår fridagene skal holdes. Hvis fridagene ikke afvikles det første ansættelsesår, forsvinder dagene.

Som nyansat kan det måske være interessant at afholde de fem feriedage med løn her, så der ​ikke trækkes i løn.​ Se Moderniseringsstyrelsens vejledning​ om frihed til nyuddannede akademikere.

Dagpenge under kollektiv ferielukning 

Hvis man ikke har optjent ret til løn under ferie, og skolen har kollektivt ferielukket, er det muligt at få arbejdsløshedsdagpenge i den periode, hvor der er kollektiv ferielukning. 

Medlemmet skal tilmelde sig jobcentret for at få dagpenge under kollektiv ferielukning og skal stille sig fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet i den periode, hvor skolen holder kollektiv ferielukket.

Er der ikke kollektiv ferielukket, har man ikke ret til dagpenge i perioden og skal i disse tilfælde selv betale for evt. afholdt ferie.

Feriedagpenge kan kun udbetales, hvis man har optjent retten til det. Feriedagpenge optjenes på baggrund af udbetalinger fra akassen eller sygedagpenge.

Det er Magistrenes Arbejdsløshedskasse, som administrerer og udbetaler feriedagpenge.

Ændret beskæftigelsesgrad

På statens område beregnes lønnen under ferie ud fra den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i ferieoptjeningsåret (som er kalenderåret forud for ferieåret).

En lærer, der er gået ned i tid, vil således få mere end sin normalløn i ferien.
Eksempel: En lærer går den 1. august fra fuld tid til halv tid. Året efter aflønnes han i ferien med ((7 x 1) + (5 x ½)) : 12 = 0,79 gange løn for fuld tid.
En lærer, der er gået op i tid, vil få mindre end sin normalløn i ferien.
Eksempel: En lærer går den 1. august fra halv tid til fuld tid. Året efter aflønnes han i ferien med ((7 x ½) + (5 x 1)) : 12 = 0,71 gange løn for fuld tid.

Arbejde i ferien

GL har fået en del henvendelser om, hvilke regler der gælder ved lønnet arbejde i skolernes sommerferie, når man samtidig holder ferie med løn/feriegodtgørelse.

Hele ferielovsystemet bygger på, at man skal afholde sin ferie og dermed være i stand til at møde frisk på arbejde efter ferien. Hvis man afholder ferie hos arbejdsgiveren, men påtager sig andet lønnet arbejde i ferien, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende løn under ferien indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Med andre ord betyder det, at man ikke kan påtage sig lønnet arbejde, mens man holder ferie med løn, og at man i givet fald skal afgive den løn, man modtog under ferien. Endvidere kan lønnet arbejde i en ferieperiode være misligholdelse af hovedansættelsesforholdet, idet udgangspunktet er, at man skal møde frisk på arbejde efter en ferieperiode. Hvis man arbejder i sin ferie, kan dette derfor være en afskedigelsesgrund.
Påtænker man således at udføre lønnet arbejde i sommerferien, er det vigtigt, at man får lavet en aftale med ens hovedarbejdssted.

Særlige feriedage (feriefridage)

Særlige feriedage optjenes parallelt med ferie, dvs. i et kalenderår fra 1. januar til 31. december - og kan afvikles i det kommende ferieår, nemlig fra den efterfølgende 1. maj til 30. april. På et kalenderår optjenes 5 særlige feriedage - fordelt med 5/12 pr. måned. 

Afvikling
Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder.

Medarbejderens ønske om placering af dagene skal imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten.

Hvis afviklingstidspunktet ikke er fastlagt den 1. januar i ferieåret, kan skolen varsle de særlige feriedage afholdt. Varslingen skal ske efter reglerne for restferie, dvs. med mindst 1 måneds varsel og til afholdelse i hele dage. 

Er de særlige feriedage ikke afviklet ved ferieårets udløb, skal skolen af egen drift udbetale kontant godtgørelse til den ansatte, medmindre der er indgået aftale om at overføre dagene til det kommende ferieår.

Skolen og den ansatte kan også - såvel forud for som i løbet af et ferieår - aftale, at de særlige feriedage ikke afvikles, men godtgøres kontant ved ferieårets udløb. Indgås en sådan aftale, har den ansatte ikke ret til at afvikle de særlige feriedage - medmindre ny aftale indgås.

Udbetaling
Hvis de særlige feriedage ikke er afholdt, når ferieåret slutter pr. 30. april, skal de udbetales.

Den kontante godtgørelse udgør 2½ procent af lønnen. Er en eller flere dage afholdt som feriedage, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. En særlig feriedag godtgøres altså med ½ procent af lønnen i optjeningsåret.

Arbejdsgiveren (skolen/kurset) skal på eget initiativ udbetale godtgørelsen for de ikke afholdte feriedage, medmindre læreren/skolen har indgået en aftale om overførsel til det nye ferieår.

Godtgørelsen skal udbetales med lønnen for maj måned. Lærere, der har afholdt særlige feriedage, skal være opmærksomme på, at de indregnes i det årlige timetal med 7,4 timer pr. dag.​

Særligt på det almengymnasiale område

Ferien på det almengymnasiale område placeres ifølge overenskomsten som udgangspunkt i skolernes sommerferie med 20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli, med mindre der er truffet anden bestemmelse på skolen.

Nyansat på det almengymnasiale område

Ansættelse pr. 1. august ved skoleårets start
Stx- og hf-institutioner holder ofte ferie de fem første hverdage i august (se dog ovenfor), og nogle af erhvervsgymnasierne har en ferieplan, der også fastlægger disse dage som ferie.

Hvis du bliver ansat den 1. august, kan du således begynde din ansættelse med 5 dages ferie som følge af den tvungne ferieperiode.

Du modtager som udgangspunkt ikke løn for denne periode, men kan holde egen optjent ferie og ferie med feriedagpenge, hvis du har ret til det. Har du ikke mere ferie til gode (egen ferie eller dage med feriedagpenge), kan du få almindelige dagpenge, hvis du er tilmeldt jobcenteret og er jobsøgende. 
Du kan få yderligere oplysninger om feriedagpenge og dagpenge på www.ma-kasse.dk under "Regelguiden".

Pædagogikum
Nogle af de første almenpædagogiske kurser begynder allerede den første uge i august. Det medfører, at de nyansatte, som skal begynde kurser i løbet af de 5 første hverdage i august, ikke kan afholde ferie, når disse kurser gennemføres.
De lærere, der pga. almenpædagogiske kurser er forhindret i at holde ferie, skal ikke trækkes i løn for de dage, de er på kursus.

Nyansatte, der har optjent ferie fra en foregående ansættelse, og som ikke kan komme til at afholde denne ferie, kan efter de almindelige regler få udbetalt pengene. Læs om pædagogikum.​

Emner: Ferie; Feriefridage; sjette ferieuge
Interessent: