Tag godt imod nye lærere

Inspirationsmateriale
 

​​ ​​​​​​​​​Denne side er et idékatalog for skoleledelser og tillidsrepræsentanter om, hvordan man kan tage imod nye lærere. Siden er delt ind i tre emner:

 1. Hvad ønsker og forventer nye lærere?
 2. En tidsplan - hvad skal gøres og kommunikeres hvornår, når man nyansætter?
 3. Eksempel på opgave- og rollefordeling ved nyansættelser

Fælles anbefaling fra Danske Gymnasier​​​​ og GL om at give nye lærere en god start.


​Hvad ønsker og forventer nye lærere?

Punkterne nedenunder er baseret på information fra nye lærere om, hvad de har af behov i forbindelse med ansættelse samt en samling forslag til, hvordan behovene kan imødegås. Disse er sammenskrevet på baggrund af materiale indsamlet fra en række skoler og kurser.

 • En introduktion til skolen/kurset igennem et formelt intro-forløb
 • En kontaktlærer/tutor/mentor, der har til opgave at følge den nyansatte og rådgive/vejlede i nødvendigt omfang. Der må meget gerne være en beskrivelse af kontaktlærerens funktion, så den nyansatte ikke skal være den udfarende.
 • At fagkolleger o.a. fortæller (ikke, du er velkommen til at spørge, for man skal have en vis portion viden for at vide, hvad man skal spørge om).
 • At få tilbudt undervisningsmateriale og -forløb.
 • At der er afsat tid til at sætte sig ind i lærerarbejdet.
 • At tillidsrepræsentanten fortæller om arbejdspladsen, tillidsrepræsentantens rolle, GL og hjælper med at læse lønsedlen.
 • At ledelsen er synlig i forhold til nyansatte.
 • At få en fornemmelse af fagligt niveau.
 • At få viden om årets gang; hvad skal man gøre hvornår?
 • At de praktiske ting er på plads: Email, login til skolens it-system, intro til kopimaskinen, skolens alarmsystem, nøgler osv.
 • At man i PR, SU e.l. har drøftet, hvordan man sikrer en god modtagelse af de nye lærere.
 • At nyansatte får gode klasser og godt undervisningsmateriale.
 • At især vikaransatte, som aldrig har sat deres ben før på en gymnasial arbejdsplads, får god rådgivning. De har et ekstra stort behov. Syddansk Universitet udbyder om efteråret et kursus i elementær pædagogik for ansatte uden pædagogikum. GL mener ikke, at det opvejer at blive fastansat og få pædagogikum, men kurset kan være en god hjælp for nye vikarer til at komme ind i lærerrollen. Læs mere her​.

Nye lærere får generelt en bedre tilgang til skolen, hvis de ikke får de sværeste klasser/hold og de bøger, der ligger tilbage i bogkælderen. Deres arbejde skal planlægges, så der er en rimelig sammenhæng mellem de opgaver, de skal løse og den den tid, der er til rådighed, samtidig med at de tilbydes videndeling og introduktion til skolen.


En tidsplan - hvad skal gøres og kommunikeres hvornår, når man nyansætter?

Best pracise: Sådan gør man på nogle skoler - GL har sammensat en liste ud fra de forskellige input, vi har modtaget fra en række skoler. Alle ideer er således fra konkrete skoler og kurser.

Det er ikke alle nyansatte, der ønsker at vide ALT og især ikke på én gang, men der er givet et stort vidensbehov. Lidt gefühl og opmærksomhed kan medvirke til en god start.​

Inden skoleårets start

1. Den nye lærer modtager snarest muligt efter ansættelseskontrakten er underskrevet, følgende fra skolen:

 • Stx/hf/hhx/htx-bekendtgørelser (de relevante)
 • Eksamensbekendtgørelser
 • Relevante fagbilag og vejledninger
 • Bogliste over alle klassesæt/e-/i-bøger i den pågældende lærers fag samt information om, hvordan man kan få bøgerne at se, eller oplysninger om hvor på skolens net man kan finde bogtitler og få kendskab til procedure i forbindelse med uddeling og aflevering, herunder elektroniske fagprogrammer. (og at nye lærere ikke får de ældste bøger)
 • Skema (evt. via mail, når det foreligger)
 • Lokaleoversigt
 • Vejledning/oversigt over skolens konferencesystemer og administrative it-systemer (Lectio, Fronter o.l.) samt information om adgang til nettet, herunder password.
 • Klasselister for lærerens egne klasser (gerne med fotos) eller oplysning om, hvor på skolens net man kan finde dem.
 • Mailadresseliste over kolleger (gerne med foto og med markering af kontaktlærere, og hvem læreren skal være i team med).
 • Evt. de seneste skrivelser til lærerne e.l.
 • Oversigt over ringetider, udlevering af nøgler og information om særlige forhold, fx om kantine, kaffeordning, skab, parkering e.l.

2. Ledelsen udpeger en kollega i hvert af den nye lærers fag, der er behjælpelig med, at den nyansatte får en ordentlig start på skolen. Dette gøres indledningsvis, fx i form af et formelt møde, arrangeret af fagkollegaen, hvor den nye lærer gøres bekendt med fagets lokaler, bogsamling (hvilke (i)bøger bruges fx på hvilke niveauer?), regler og rutiner. Dette møde lægges så tidligt som muligt og helst inden skolestart. Den nyansatte vises rundt på skolen for at få overblik over lokaler og faciliteter. 

Ved skoleårets start

1. Udlevering af årsplan.

2. Introduktion til skolens it-udstyr og elektroniske kommunikationsmuligheder samt administrative procedurer på skolen: til hvem henvender man sig til om hvad?

3. Skolen sørger for afholdelse af (korte) møder mellem alle nyansatte lærere og ledelse, tillidsrepræsentant, teamkoordinatorer, administrationen, pedel og en it-ansvarlig.

4. Møde mellem kontaktlærer(e)/nyansat: Hvordan kommer man godt i gang med undervisningen, og især hvis det er en vikar uden pædagogikum, kan det være en god ide at aftale, at vikaren overværer nogle timer hos kontaktlæreren, og at kontaktlæreren besøger den nyansatte i undervisningssituationen.

Stort set alle nyuddannede og nye i undervisningssektoren ønsker at få stillet nogle undervisningsforløb til rådighed, så de ikke skal opfinde den dybe tallerken helt fra begyndelsen. Kontaktlærerne vil med eksempler på undervisningsforløb kunne lette de nyansattes indgang til de gymnasiale uddannelser.

Over tid kan det også være kontaktlærerens opgave at give den nyansatte et fingerpeg om, hvilke møder det er relevante at gå til, hvor meget og hvad der er godt at holde øje med på intranet e.l.. Hvis der bruges mange forkortelser, hvad de dækker over, hvilke muligheder der er for materialeindkøb osv. LIgeledes kan rådgivning om, på hvilket niveau elevernes skriftlige afleveringer rettes, være relevant.

5. Hvis den nyansatte viser tegn på "begynder-udbrændthed", er det vigtigt at få fokus på det hurtigst muligt - ledelsen og tillidsrepræsentanten/GL's sekretariat bør inddrages.


Eksempel på opgave- og rollefordeling ved nyansættelser

Velkomst (skolens målsætning, hvad der lægges vægt på, hvordan de nyansatte kan forvente ledelsens opbakning, efteruddannelse, udviklingssamtaler etc.)

Opfølgningsmøde(r)

Mange nyansatte har svært ved at gennemskue, hvor meget der kræves af dem, og for at være sikker på at gøre det godt nok, sætter mange nyansatte deres forventningsniveau til sig selv meget højt - også for højt, hvilket kan blive meget dyrt både for den enkelte og for skolen. En tydeliggørelse af hvad der forventes af den nyansatte, er til gavn både for skolen og for den nye lærer.

Ledelsen/administrationen

 • Medarbejderens opgaver og forventninger til medarbejderen
 • Orientering om ledelsens opgaver
 • Årets gang (elektronisk kalender og deadlines)
 • Semesterplan, herunder fælles forberedelsesdage, fleksuger
 • Skr. afleveringsplan
 • Karaktergivning - indskrivning og offentliggørelse
 • Lærerforsamlingsmøder og lærerteammøder om karakterer
 • Daglige skemaændringer og sygemelding
 • Organisationsdiagram og lokaleoversigt samt arbejdsplads til forberedelse
 • Teamoversigt, teamkoordinator og teammedlemmers opgaver
 • Klasselister, adresseliste, informationshæfte
 • Opslagstavler og ringetider, skab på lærerværelset
 • Sommerfrokost, personaleforening mv.

Tillidsrepræsentanten

 • Hvordan lønsedlen skal læses
 • Hvordan registreres arbejdstiden, og hvad skal den nye lærer være obs på for at arbejdsbelastningen ikke bliver for stor
 • Lokale aftaler
 • Særlige feriefridage, omsorgsdage og varslingsfrister
 • Skolens udvalg og bestyrelse samt evt. samarbejde med andre personalegrupper
 • TR's rolle og opgaver (og om hvad GL kan hjælpe med)

Kontaktlærere/tutorer

 • Introduktion til bekendtgørelser, læreplaner, vejledninger og studieplan
 • Eksempler på undervisningsmateriale og -forløb samt fagligt niveau
 • Faggruppe
 • Pædagogiske råd og vejledning
 • Orientering om de faglige foreninger

Bogadministrator

 • Bestilling af bøger og bogudlevering (fysisk såvel som digitalt)​

It-ansvarlig

 • Introduktion til it, fraværsregistrering, reservationer og lokalebookninger mm. 

Sekretær/pedel

 • Nøgleudlevering og alarmsystem
 • Nemkonto og andet 'papir-arbejde'​ 
Emner:  
Interessent: