Vikar

Hvad gør jeg
 
En række af GL's medlemmer bliver ansat tidsbegrænset - altså med en slutdato for ansættelsen. Hvis du ansættes for en periode, der er længere end en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, skal du have et ansættelsesbrev.

​​​​​​​​​​Hovedparten af de ansatte ved gymnasierne (stx, hhx og htx), samt hf og studenterkurser er ansat tidsubegrænset (fastansat), men overenskomsterne giver skolerne mulighed for at oprette vikarstillinger.

Vikar er betegnelsen for ansatte, der ansættes tidsbegrænset. Sædvanligvis er de tidsbegrænsede ansættelser årsvikariater, dvs. for en tidsbegrænset periode på et år, men også kortere ansættelsesperioder er en mulighed. Ved tidsbegrænsede ansættelser fastsættes en slutdato for ansættelsen.

Ved tidsbegrænsede ansættelser for en periode, der er længere end en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, skal der være et ansættelsesbrev.

Overenskomsterne har nogle forskellige vilkår for oprettelse af tidsbegrænsede ansættelser. På det almengymnasiale område (stx, 2-årigt hf, studenterkursus og hf på VUC) gælder ét regelsæt og på det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) et andet regelsæt. De to områder behandles derfor særskilt nedenfor.

I begge tilfælde har reglerne baggrund i EU-direktivet om beskyttelse af ansatte, der ansættes tidsbegrænset. Reglerne skal sikre, at der ikke sker misbrug af midlertidige ansættelser eller diskrimineres i forhold til ansatte i tidsubegrænsede stillinger (i daglig tale fastansatte).

Læs om det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx).


 

Tidsbegrænset ansættelse på det almene gymnasium, VUC, studenter- og hf-kurser

På det almengymnasiale område er løn- og ansættelsesvilkårene aftalt i overenskomsten mellem GL og Finansministeriet (GL-overenskomsten), der dækker statslige, selvejende gymnasier og kurser, private gymnasier samt Skt. Annæ Gymnasium (altså alle steder hvor der er stx og hf). Overenskomsten gælder også for tidsbegrænset ansatte (vikarer). Der gælder særlige regler for oprettelse af tidsbegrænsede stillinger, der skal være begrundet i objektive forhold.

Hvornår anvendes tidsbegrænset ansættelse?

Der er med GL-overenskom​sten​ (§4) aftalt bestemmelser om tidsbegrænset ansættelse. Skolerne skal som udgangspunkt sørge for, at der i videst muligt omfang oprettes tidsubegrænsede (faste) stillinger og skal kunne begrunde, at tidsbegrænsede ansættelser (vikaransættelser) skyldes objektive forhold.

En tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i, at fastansatte medarbejdere er fraværende på grund af barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud o.l. Det kan også være begrundet i særlige tidsbegrænsede projekter.

Almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. kan ikke begrunde en tidsbegrænset ansættelse. 

Hvis du bliver tilbudt eller ansat i en tidsbegrænset stilling (vikaransættelse), bør du tale med din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat om muligheden for en overenskomstmæssig tidsubegrænset ansættelse.

GL vil kunne hjælpe dig, hvis der ikke er objektive forhold, der kan begrunde den tidsbegrænsede ansættelse.


 

Løn- og ansættelsesvilkår

Vikarer følger samme regler om løn- og arbejdstid som de fastansatte lærere.

Lønnen er bestemt af:

- anciennitet - generelt akademisk arbejde og specifik undervisningserfaring på gymnasialt eller højere niveau.

- lokalt aftalte kvalifikations- eller funktionstillæg

Du kan se den centralt aftalte overenskomstmæssige løn her.

For bachelorer følges lønskalaen i AC-overenskomsten, mens tillæg og arbejdstidsforhold følger GL-overenskomsten.

Hvis du ansættes i en deltidsstilling, er lønnen forholdsmæssig. Hvis du fx er ansat til at arbejde 50% af en fultidsansættelse, får du 50% løn.

Ved tiltræden i en ny stilling, hvad enten den er tidsubegrænset eller tidsbegrænset, er det tillidsrepræsentanten, der skal forhandle lønnen og eventuelt andre vilkår for dig.

Se hvem der er tillidsre​​præsentant​

På det almengymnasiale område er det aftalt, at tidsbegrænset ansatte, der er ansat for mindre end et år eller mindre end fuld tid, er berettiget til at opsige arbejdsforholdet til øjeblikkelig fratræden, såfremt de pågældende på eget initiativ/via arbejdsformidlingen/A-kassen opnår beskæftigelse af større omfang. Ellers er det med overenskomsten aftalt, at funktionærlovens opsigelsesvarsler også gælder for månedslønnede tidsbegrænset ansatte.

Tidsbegrænset ansættelse på hhx og htx

På det erhvervsgymnasiale område er løn- og ansættelsesvilkår for gymnasielærere ved hhx og htx aftalt i overenskomsten mellem flere akademikerorganisationer og Finansministeriet (den Fællesakademiske Overenskomst; AC-fællesoverenskomsten). Overenskomsten dækker som udgangspunkt også tidsbegrænset ansatte, idet der dog også på erhvervsgymnasierne er mulighed for timelønsansættelser. Se nedenfor under 'ansættelse på timeløn'.

EU-direktivet om beskyttelse af tidsbegrænset ansatte er generelt på det statslige område implementeret ved lovgivning. Loven fastsætter, hvornår tidsbegrænsede ansættelser kan fornys, uden at der er tale om misbrug. For undervisere ved erhvervsgymnasierne er dette fastsat ved antallet af gange en tidsbegrænset ansættelse kan fornys.

Hvornår anvendes tidsbegrænset ansættelse?
Skolerne anvender tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med fastansatte læreres fravær på grund af barsel, sygdom, orlov mv., men også når de har 'timerester' eller enkeltstående undervisningsforløb.
For undervisere ved erhvervsgymnasierne (hhx og htx) gælder det, at en tidsbegrænset ansættelse højest kan forlænges 2 gange.​​​

 

Løn- og ansættelsesv​​ilkår
En tidsbegrænset ansættelse skal som udgangspunkt ske på samme løn- og arbejdsvilkår som ved en tidsubegrænset ansættelse. En tidsbegrænset ansættelse sker i henhold til AC-overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder arbejdstidsreglerne for de fastansatte lærere på hhx eller htx, jf. dog også afsnittet nedenfor om ansættelse på timeløn. 

Ifølge overenskomsten er lønnen bestemt af:
- anciennitet - generelt for akademisk arbejde og specifikt for undervisningserfaring på gymnasialt eller højere niveau.
​- lokalt aftalte kvalifikations- eller funktionstillæg.

Du kan se den centralt aftalte overenskom​​stmæssige løn her​.

For bachelorer følges lønskalaen i AC-overenskomsten.

Hvis du ansættes i en deltidsstilling, er lønnen forholdsmæssig. Hvis du fx er ansat til at arbejde 50% af en fultidsansættelse, får du 50% løn.

Ved tiltræden i en ny stilling, hvad enten den er tidsubegrænset eller tidsbegrænset, er det tillidsrepræsentanten, der skal forhandle lønnen og eventuelt andre vilkår for dig.

Se hvem der er tillidsrepræsenta​nt​

Det er med overenskomsten aftalt, at funktionærlovens opsigelsesvarsler også gælder for månedslønnede tidsbegrænset ansatte.


 

Ansættelse på timeløn
Ved ansættelse på et erhvervsgymnasium (hhx og htx) på deltid med mindre end 780 timer årligt kan skolen beslutte at ansætte dig tidsbegrænset efter vilkårene i Finansministeriets timelønscirkulære. Her aflønnes du efter timelønsats III, der betyder, at du får timeløn for antal undervisningstimer, samt løn for 40 minutters forberedelse for hver undervisningstime. Desuden vil der være særskilt aflønning for andet arbejde, dvs. fx for at udarbejde og rette skriftlige opgaver, deltage i mundtlig eksamination samt andre, særligt pålagte arbejdsopgaver. Du kan finde de aktuelle timelønssatser her.

Hvis du bliver tilbudt en stilling på timelønsvilkår, bør du tale med din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat om muligheden for at få en aftale med skolen om, at din ansættelse bliver tidsubegrænset efter overenskomsten eller tidsbegrænset (efter overenskomsten), hvis der er tale om et vikariat.

Du kan se mere i løntabeller.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer

​Velkomstpjece​​​

Pjece-for-vikarer-1.jpg
Velkommen som ​​vikar (pj​ece)