DG og GL anbefaler: Giv nye lærere en god start

 
 
Danske Gymnasier (tidl. Gymnasieskolernes Rektorforening) og Gymnasieskolernes Lærerforening har udsendt nedenstående til almene gymnasier og hf-kurser, idet de to foreninger er enige om, at det er vigtigt, at nye lærere får en god start på deres lærergerning

​Modtagelse af nye lærere

Det er vigtigt at støtte nyansatte lærere til at få en god start på arbejdslivet i de gymnasiale uddannelser. Det kræver en indsats af skoleledelsen, lærerkollegerne i teamet og på skolen som helhed samt den nye lærer selv. Som ny lærer har man et ansvar for at sætte sig ind i undervisningen og skolen m.m. Men introduktion og praktisk oplæring er vigtig for at kunne udvikle kompetencen som lærer og tilføre skolen, den enkelte lærer og eleverne størst mulig værdi.

Der er mange måder at støtte den nye lærer til at få en god start på arbejdslivet som lærer. Det kan f.eks. være en god ide at tilknytte en erfaren lærer som mentor. Det gælder ikke mindst i de særlige tilfælde hvor pædagogikum er udskudt et år, og ved vikaransættelser. Eksempler på aktiviteter kan være at give den nye lærer en fornemmelse af det faglige niveau, f.eks. ved at invitere den nye lærer på besøg i mentors undervisning. Mentor kan også vise og diskutere undervisningsmateriale og -forløb og bidrage med viden om årets gang; hvad skal man gøre hvornår? Introduktion til it-baserede læringsplatforme (fx EMU) hvor man kan hente undervisningsplaner, undervisningsmaterialer osv. Tilbud om kollegial sparring og supervision i faggruppen eller i lærerteam er andre eksempler på tiltag der kan indgå i en faglig og pædagogisk introduktion.

En anden måde at støtte den nye lærer på, er tilbud om kortere kurser i almen pædagogik og fagdidaktik for nyansatte lærere der ikke påbegynder pædagogikum i ansættelsens første år. ​

Der er også mange praktiske ting der skal falde på plads når der kommer nye lærere på skolen. Man kan eventuelt hente inspiration her.

Emner:  
Interessent: