Ansættelsesbrev

 
 

​​​Udgangspunktet er, at ved ansættelse som gymnasielærer, skal du have et ansættelsesbrev, som oplyser om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Der er vedtaget en ny lov om ansættelsesbeviser, som blandt andet indebærer, at arbejdsgivere skal give flere oplysninger om ansættelsesvilkårene. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2023, og er på statens område implementeret ved en aftal​e.

Den nye aftale indebærer, at du skal have et ansættelsesbrev ved ansættelse på mere end 3 timer om ugen i gennemsnit over en periode på 4 uger.

Hvis du er ansat før den 1. juli 2023, er der ikke pligt til at udfærdige en ny kontrakt, men skolen skal udlevere de manglende eller supplerende oplysninger senest 8 uger efter anmodning. 

Krav til ansættelsesbrev

Ansættelsesbrevet skal indeholde følgende oplysninger, når du bliver ansat som gymnasielærer. De nye punkter er markeret med fed:

1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
2. Arbejdsstedets adresse. I mangel af fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, skal det oplyses, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse
3. Lønmodtagerens stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori)
4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
5. Ansættelsens varighed, hvis den ikke er tidsubestemt

6. Varigheden af og vilkårene for eventuel prøvetid
7. Varigheden af det fravær med løn, som den ansatte har ret til, herunder ret til betalt ferie
8. Længden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller reglerne herom
9. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, f.eks. pensionsbidrag, og evt. kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingstidspunkt
10. Den normale eller ugentlige arbejdstid (angives som et årligt timetal på GL's område) samt regler for over- og merarbejde

11. Ret til uddannelse, som arbejdsgiveren tilbyder
12. Angivelse af den kollektive overenskomst, der regulerer forholdet

13. Identitet på socialsikringsinstitutioner, som modtager sociale bidrag knyttet til ansættelsesforholdet (F.eks. indbetaling til ATP)
Oplysninger i punkt 1 - 6 og punkt 9 - 10 skal gives senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Oplysninger om de øvrige forhold skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Bortset fra oplysninger nævnt i punkt 1 - 5 og punkt 12 anses pligten til at oplyse den ansatte om de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet for at være opfyldt, hvis der er henvist til love, overenskomster og aftaler.​

Ændringer under ansættelsen

Hvis der sker ændringer i en ansats ansættelsesvilkår, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt orientere den ansatte skriftligt herom og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i lov, overenskomst eller lignende, som arbejdsgiver har henvist til.

Arbejdsgiver kan ikke ved at udstede et nyt ansættelsesbrev forpligte den ansatte til at tåle væsentlige ændringer i ansættelsesforhold.

Hvis der er tale om en væsentlig stillingsændring, skal ændringen varsles med den ansattes opsigelsesvarsel. Varslingen betyder, at den ansatte kan vælge at acceptere de nye vilkår eller fratræde sin stilling. Hvis der er tale om en mindre ændring, skal der gives et passende varsel. Hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring vurderes konkret fra sag til sag. Væsentlige ændringer kan f.eks. være ændringer i beskæftigelsesgraden.

Modtager du et nyt ansættelsesbrev, der indeholder vilkår, der afviger fra det, der hidtil har været gældende, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Regelgrundlag

​Ansatte i statslige og private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser er omfattet af aftale om Arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om arbejdsvilkårene for ansættelsesforholdet. Se Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at un​derrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet​.

Aftalen indeholder de samme krav til indholdet af ansættelseskontrakten som ansættelsesbevisloven, men adskiller sig ved at give arbejdsgiveren en mulighed for at rette op på mangler inden for en frist på 15 dage.

For yderligere info:

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår.

Brug for rådgivning?

Ved behov for yderligere information eller opstår der tvivlsspørgsmål, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat.​

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer