Ansættelsesbrev

 
 
Når man er ansat med mere end 8 timer gennemsnitligt om ugen og med en varighed på over en måned, skal man have et ansættelsesbrev, som oplyser om vilkårene for ansættelsesforholdet.

​​​Minimumskrav

Ansættelsesbrevet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
2. Arbejdsstedet. I mangel af fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, skal det oplyses, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller i givet fald arbejdsgiverens adresse
3. Lønmodtagerens stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori)
4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
5. Ansættelsens varighed, hvis den ikke er tidsubestemt
6. Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
7. Varigheden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller reglerne herom
8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, f.eks. pensionsbidrag, og evt. kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer
9. Den normale eller ugentlige arbejdstid (angives som et årligt timetal på GL's område)
10. Angivelse af den kollektive overenskomst, der regulerer forholdet
Oplysninger i punkt 1 - 4 og punkt 8 - 9 skal fremgå af ét dokument. Øvrige forhold kan gives i et eller flere andre dokumenter.
For punkterne 6 - 9 kan der oplyses om vilkårene ved at henvise til f.eks. love, vedtægter, administrative bestemmelser eller overenskomster.
Arbejdsgiveren skal ud over minimumsoplysningerne oplyse om alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet.
Ved vurderingen af hvilke vilkår der er væsentlige, kan der lægges vægt på vilkår, som arbejdsgiveren mener, at den ansatte ikke må være i tvivl om. Der skal alene oplyses om vilkår, som adskiller sig fra de almindelige eller sædvanlige regler i tilsvarende ansættelsesforhold.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved tiltrædelse af en ny stilling skal finde en lokal lønforhandling sted i henhold til reglerne om lokal løndannelse. Forhandlingerne skal være afsluttet inden tiltrædelsestidspunktet. 

Ændringer under ansættelsen

Såfremt der sker ændringer i en ansats ansættelsesvilkår, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt orientere den ansatte skriftligt herom og senest 1 måned efter, at ændringerne er trådt i kraft. Ændringerne skal fremgå i form at et nyt ansættelsesbrev eller som et tillæg til det eksisterende. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i lov, overenskomst eller lignende, som arbejdsgiver kan og har henvist til.
Arbejdsgiver kan ikke ved at udstede et nyt ansættelsesbrev forpligte den ansatte til at tåle ændringer i arbejdsopgaver eller tjenestested. Sådanne ændringer skal varsles.
Hvis der er tale om en væsentlig stillingsændring, skal ændringen varsles med den ansattes opsigelsesvarsel. Varslingen betyder, at den ansatte kan vælge at acceptere de nye vilkår eller fratræde sin stilling. Hvis der er tale om en mindre ændring, skal der gives et passende varsel. Hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring vurderes konkret fra sag til sag. Væsentlige ændringer kan f.eks. være ændringer i beskæftigelsesgraden eller arbejdets art.
Modtager du et nyt ansættelsesbrev, der indeholder vilkår, der afviger fra det, der hidtil har været gældende, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Tidsfrist for udstedelse af ansættelsesbrev

For ansatte i gymnasieskolen, ved studenterkursus samt hf-kursus, herunder ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning gælder det, at ansættelsesbrevet skal være den ansatte i hænde ved stillingens tiltrædelse og ikke senere end en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.
For ansatte ved statslige og private gymnasieskoler, studenterkurser samt hf-kurser gælder det, at ansættelsesbrevet skal være den ansatte i hænde senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. 

Mangelfuldt ansættelsesbrev

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt inden for den fastsatte frist, skal den ansatte/tillidsrepræsentanten skriftligt anmode arbejdsgiveren om de manglende oplysninger. Arbejdsgiveren har herefter en frist på 15 dage til at give oplysningerne. Overholdes denne frist ikke, skal tillidsrepræsentanten kontakte GL's sekretariat, som vil vurdere, om der skal rejses sag om godtgørelse. 

Regelgrundlag

 
Ansatte i statslige og private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser er omfattet af aftale beviser indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Særligt for ansatte ved Sankt Annæ Gymnasium gælder at de er ansat under kommunen og derfor er de omfattet af aftale om ansættelsesbeviser​ indgået mellem (amts)kommunerne og KTO.

Aftalerne indeholder de samme krav til indholdet af ansættelseskontrakten som ansættelsesbevisloven, men adskiller sig ved at give arbejdsgiveren en mulighed for at rette op på mangler inden for en frist på 15 dage som beskrevet under afsnittet om Mangelfuldt ansættelsesbrev.

Se også

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Brug for rådgivning?

Ved behov for yderligere information eller opstår der tvivlsspørgsmål, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer