Karakterskala

 
 

​Udfordring

Den nuværende karakterskala fungerer ikke optimalt. Karakteren -3 straffer uforholdsmæssigt hårdt og bruges næsten ikke. Lærerne giver desuden udtryk for, at der mangler større nuancer i midten af skalaen.
Beskrivelserne af karaktererne skaber desuden en uhensigtsmæssig fejlfinderkultur.

GL mener

At den nuværende karakterskala trænger til en revision.
GL anbefaler, at regeringen nedsætter et udvalg med det formål at formulere anbefalinger til forbedringer af den nuværende skala.
Karakteren -​3 bør afskaffes, og springene mellem midterkaraktererne bør være mindre. Karakterbeskrivelserne bør ligeledes ændres, så de ikke fokuserer på fejl og mangler, men har et mere positivt fokus og giver plads til kreativitet og selvstændighed.

Skalaens problemer

Den nuværende karakterskala er problematisk af flere grunde.
Skalaen har to karakterer for den ikke beståede præstation. Det er én for meget. Den laveste karakter -​3 har med sin negative værdi en særlig stor negativ betydning for et karaktergennemsnit og straffer dermed uforholdsmæssigt hårdt. GL kan ikke se en fornuftig begrundelse for at gradbøje den ikke-beståede præstation. En karakter med en negativ værdi er desuden pædagogisk uhensigtsmæssig.

Skalaens spring i midten er relativt store. Det har uforholdsmæssigt store konsekvenser for karaktergennemsnittet, der er afgørende for studenternes muligheder for optag på mange videregående uddannelser.
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at bruge skalaens midterkarakterer pædagogisk til at vise eleverne en nuanceret faglig progression. De store spring kan undgås ved at tilføje flere midterkarakterer, så springene er lige store gennem alle skalaens 7 trin.​

Hver enkelt af skalaens karakterer er beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Graden af målopfyldelse samt fejl og mangler i præstationen er centrale i beskrivelserne. Det fremelsker en fejlfinderkultur, hvor elevernes ensidige fokus på præstation og frygten for at begå fejl hindrer læring.
Det kan derfor være hensigtsmæssigt at ændre karakterbeskrivelserne, så de fokuserer mere på de positive elementer af præstationen. Det vil skabe bedre betingelser for, at eleverne får det største udbytte af undervisningen og udvikler evnen til at tænke selvstændigt og kreativt.​

Emner:  
Interessent: