Sådan skal den 2-årige hf-uddannelse ændres

 
 

​Udfordring

Obligatoriske klasseskift midt i uddannelsen, strukturelle barrierer for at praksis- og professionsrette uddannelsen og meget skæv arbejdsbelastning for nogle lærere. Det er nogle af de udfordringer, der skal løses. Derudover står ressourceforbruget til organisering af de projekt-praktikforløb samt tab af kontinuitet og fordybelse i undervisningen ikke mål med elevernes udbytte. Endelig har eksamensformen i KS og NF ikke god sammenhæng med de faglige mål, er unødigt tids- og ressourcekrævende, og medvirker til skæv arbejdsbelastning.

GL mener

Eleverne skal starte direkte i den stamklasse, de skal følge i uddannelsens to år og hf'erne skal have reel mulighed for at blive klar til lange videregående uddannelser. Eksamensformen i KF og NF skal afspejle de flerfaglige mål, og skæv arbejdsbelastning skal mindskes bl.a. ved at mindske brug af vintereksamen.

Klassedannelse og valg af fagpakke

HF-elever skal starte direkte i den stamklasse/fagpakkeklasse, som de går i begge år.Derfor skal hf-eleverne, før de starter på hf, have mulighed for at give forhåndstilsagn om hvilken fagpakke, de ønsker på hf. Forhåndstilsagn betyder, at eleverne starter i den klasse, som de skal gå i begge studieår. På skoler med flere spor, kan der oprettes egentlige fagpakkeklasse, hvor undervisningen i fagene og i projekt- og praktikforløb bedre kan tones i forhold til elevernes valg.

Eleverne skalhave mulighed for at skifte fagpakke i løbet af det første halve år, hvis de ønsker det. Små skoler/afdelinger kan fx være nødt til at annoncere flere fagpakker, end der i sidste ende oprettes.

Semesteropdeling og vintereksamen

Vintereksamen giver skæv arbejdsbelastning. Nogle lærere kan pga. ½-årshold ikke opretholde en fuldtidsstilling, og nogle skoler bruger løstansatte til ½-årshold for at kunne dække timerne. Vintereksamen giver store afbræk/opbrud i undervisningen på helårsfag og giver dermed også elever skæv arbejdsbelastning.

Samtidig har vintereksamen fordele, fordi eleverne kan tage færre fag og færre eksamener ad gangen. Vintereksamen betyder, at både elever og lærere har færre hold/fag på samme tid. Derudover bidrager vintereksamen til at store skoler med meget enkeltfag kan afvikle eksamen indenfor den tid og de lokalerammer, der er.

Løsningen er at give mere lokal fleksibilitet i planlægningen og placeringen af fag i det 2-årige hf-forløb:

  • Fagpakkefag kan startes på første år, så bl.a. elever på udvidet fagpakke har bedre mulighed for at læse de ekstra timer fordelt på to år.
  • Kultur-samfundsvidenskabelig faggruppe kan placeres som etårigt forløb på 2. hf.
  • Bindingerne af nogle fag til semestre ophæves og erstattes af binding til studieår. Det betyder fx at matematik c, idræt og praktisk/musisk fag kan tilrettelægges over et eller to semestre i 1. hf

Projekt-praktikperioder

Projekt-praktik perioderne skal bruges til at give uddannelsen en virkelighedsnær kobling. Det kan gøres ved at fastholde de nuværende udadvendte aktiviteter, ved at bruge timerne til faglige projekter med en virkelighedsnær kobling eller en kombination af de to.

Studieteknik

Studieteknik skal være en obligatorisk del af hf-uddannelsen, fx som en del af de første projekt-praktikperioder eller som en del af 80-timers puljen

Start på udvidet fagpakke i 2. semester

Det skal være muligt at starte på udvidet fagpakke i 2. semester, så de 250 ekstra timer, som fagpakken indeholder, kan fordeles over 1½ år i stedet for, som nu, over 1 år. Det er en del af den politiske aftale, at det skal være muligt at tage en hf-uddannelse på to år, der giver adgang til lange videregående uddannelser. I praksis er det unødvendigt svært at nå, fordi de nuværende bekendtgørelser betyder, at alle de ekstra timer skal læses i 2.hf.

Overbygning til hf er en naturlig del af hf-uddannelsen for dem, der har behovet

  • HF-kursister, der ønsker at læse overbygning til hf, skal have lige så god adgang til SU som andre elever på ungdomsuddannelserne. Derfor skal der være SU i sommermånederne for dem, der først kan starte overbygningspakke til september, og det skal sikres, at fagpakker udbydes med adgang til SU. Overbygning til hf er en naturlig del af hf-uddannelsen for kursister, der ønsker lang videregående uddannelser, og overbygningen bør ikke betragtes som GS.
  • Der skal sikres et udbud af overbygningspakker regionalt, så det er muligt at tage en overbygningspakke, uanset om man bor i Tønder eller København. Det er en del af den politiske aftale, at det skal være muligt at bygge ovenpå en hf-uddannelse på to år, sådan at hf-eksamen + overbygning giver adgang til lange videregående uddannelser.
  • Der skal udstedes et samlet eksamensbevis for 2-årig hf + overbygning. Det betyder, at eksamensgennemsnittet fra den 2-årige eksamen både kan forbedres og forringes, afhængig af karaktererne på overbygningen.

Kultur- og samfunds-og naturvidenskabelig faggruppe afsluttes med én ekstern flerfaglig eksamen

Den enkeltfaglige prøve afspejler ikke de flerfaglige intentioner for faggrupperne, og det dobbelte prøveforløb er ressourcekrævende, afbryder undervisningstiden og skaber skæv arbejdsbelastning.

Der skal i begge faggrupper være én, flerfaglig eksamen, der erstatter intern flerfaglig og ekstern eksamen med enkeltfagligt udtræk. Eksamenstiden skal tilbage til 45 min pr. elev. Skoler kan flytte eksamen i faggrupper til eksamensperioden, hvis det passer i den lokale planlægning.

Skæv arbejdsbelastning for lærerne skal mindskes

Lærernes undervisning på hf skal tilrettelægges, så ekstrem skævbelastning undgås.

Der skal følges op på, at Steiner hf lever op til lærerkompetencekrav

Til forskel fra andre gymnasiale uddannelser er der ikke ekstern kvalitetssikring i form af ekstern censur ved afsluttende eksamen. Steiner hf skal leve op til gymnasieloven og relevante bekendtgørelser som andre hf-uddannelser. Steiner hf har haft fire år til at give alle hf-lærere undervisningskompetence.​

Emner:  
Interessent: