Læsning af timer ifm. kortere fraværsperioder

GL Mener
 

GL's sekretariat har modtaget flere henvendelser om, hvordan navnlig kortere fraværsperioder som sygdom og 14 dages fædreorlov skal håndteres. Ofte bliver modulerne i fraværsperioden flyttet til andre tidspunkter, så lærerne i princippet vikarierer for sig selv. Lærerne oplever i den forbindelse øget skævbelastning af arbejdet, hvor man grundet tidligere fraværsperioder pludselig forventes at kunne nå meget mere i den resterende periode end oprindeligt planlagt og muligt at håndtere.


GL anbefaler, at I som tillidsrepræsentanter er opmærksomme på at sikre:

  • At lærere, der vender tilbage efter sygdom mv. ikke pålægges en urimelig arbejdsbyrde – men tværtimod at der er opmærksomhed på at sikre en arbejdssituation, der er tilpasset efter baggrunden for fraværet.
  • At der reelt sikres løn under sygdom. Dvs. at både arbejdstiden under fravær og evt. genlæsning af timerne tidsregistreres og anerkendes som sådan.  
  • At hvis det, at læreren vikarierer for sig selv, betyder, at læreren kommer i overtid, sker honorering for merarbejdet. Derfor anbefaler GL, at der udarbejdes en skriftlig aftale om merarbejde.


Baggrund

I forhold til problemstillingen om læsning af timer ifm. kortere fraværsperioder er det væsentligt at skelne mellem:

1.       Hvorvidt det at skulle løfte ulæste timer fra fraværsperioden ved siden af de løbende timer ved tilbagekomsten er en uhensigtsmæssig/hensigtsmæssig belastning af læreren  
2.       Hvorvidt der ydes løn under fravær; m.a.o. ​hvorvidt både fraværet og de løste opgaver registreres og anerkendes som arbejdstid

Hvorvidt timer skal genlæses, aflyses eller vikarbesættes, vil afhænge af ledelsens konkrete vurdering i hvert enkelt tilfælde. Følgende momenter bør inddrages i vurderingen: Hvor lang tids fravær er der tale om? Hvor ligger læreren i sin tidsregistrering? Hvordan ser den resterende portefølje ud i normperioden? Har eleverne fået så megen undervisning, at det er problemfrit at aflyse? Hvad er baggrunden for fraværet?

Fx er det klart ikke hensigtsmæssigt, hvis en lærer, der har været sygemeldt, vender tilbage og umiddelbart efter fraværet skal håndtere ekstra arbejdsopgaver. Også for tilbagevenden efter fx fædreorlov bør der tages hensyn til lærerens familiesituation således, at der sikres balance mellem arbejdsliv og privatliv i denne særlige situation.

Som tillidsrepræsentant kan man med fordel drøfte de overordnede problemstillinger med ledelsen, men da retningslinjer som nævnt vil kræve en konkret vurdering, vil det være vanskeligt at opstille helt generelle regler for håndtering af fravær. Men det er naturligvis væsentligt, at der i den konkrete situation sker en vurdering af, hvordan man sikrer læreren en rimelig arbejdssituation efter tilbagevenden, herunder en arbejdssituation, der tager hensyn til, at der jo netop har været en årsag til fraværet. Det er ledelsens pligt at sikre dette. Her vil det være naturligt med en dialog mellem ledelse, lærer og eventuelt tillidsrepræsentant for at sikre, at man finder en løsning, der passer til situationen og tager hensyn til læreren.

Til det andet spørgsmål kan der klart svares: ja.

Gymnasielærere har – som det generelt gælder på det offentlige arbejdsmarked – ret til løn under sygdom mv. Det betyder, at fraværet skal registreres som arbejdstid. Hvis læreren selv skal læse timerne – altså skal vikariere for sig selv – efter fraværet, skal dette arbejde også registreres som arbejdstid. Der skal altså ydes løn og registreres arbejdstid både for fraværet og for de genlæste timer.

Hvis en lærer bliver pålagt at genlæse timer, kan det danne grundlag for en drøftelse om honorering af merarbejde. Den dialog kan med fordel tages, inden arbejdet skal udføres, eventuelt i form af en skriftlig aftale om merarbejde.

På aftaleskoler bør det konkret være aftalt, hvordan det håndteres, hvis lærerne skal genlæse timerne.​

Emner:  
Interessent: