Eux-uddannelsen

 
 
Eux har eksisteret siden 2010 og er en erhvervsuddannelse, hvor eleverne får både en faglig uddannelse og studiekompetence. Uddannelsen er et godt supplement til udbuddet af gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, men rummer en række problemstillinger i sin nuværende form. Blandt andet at eleverne har svært ved at nå de faglige mål i de gymnasiale fag, at afkortningen af fagene i teknisk eux er for hård, at eux-merkantil elever har mulighed for at 'stige af' uddannelsen efter det studiekompetencegivende år og at lærerne, der underviser i eux, ofte ikke har de rette kompetencer og tilstrækkelig støtte. Endelig er der, blandt de forskellige måder skolerne har valgt at organisere eux på, for stor forskel på, hvor godt det fungerer for elever og lærere.

​​​​​​​Udfordring

Eux har eksisteret siden 2010 og er en erhvervsuddannelse, hvor eleverne får både en faglig uddannelse og studiekompetence. Uddannelsen er et godt supplement til udbuddet af gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, men rummer en række problemstillinger i sin nuværende form. Blandt andet at eleverne har svært ved at nå de faglige mål i de gymnasiale fag, at afkortningen af fagene i teknisk eux er for hård, at eux-merkantil elever har mulighed for at 'stige af' uddannelsen efter det studiekompetencegivende år og at lærerne, der underviser i eux, ofte ikke har de rette kompetencer og tilstrækkelig støtte. Endelig er der, blandt de forskellige måder skolerne har valgt at organisere eux på, for stor forskel på, hvor godt det fungerer for elever og lærere.  

GL mener

GL støtter den politiske ambition om at skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og styrke udbuddet af eux. Men det er en foru​dsætning, at eux-uddannelsen hviler på kvalitet, så eleverne får den uddannelse, de er blevet lovet og GL mener, at der er en række problemstillinger med eux, som ikke er løst:

  • At alle lærere, der underviser i gymnasiale fag på eux, skal have gymnasialt pædagogikum. Dette er et lovkrav, men sker i mange tilfælde ikke, og kravet skal indskærpes overfor skolerne for at sikre undervisning til det rette niveau og lærernes rettigheder.

  • Fag, der afsluttes på gymnasialt niveau, skal gennem hele undervisningsforløbet læses efter de gymnasiale bekendtgørelser – ikke eud bekendtgørelser - og gennemføres af lærere med gymnasialt faglige kompetencer for at sikre progression og styrke elevernes studiekompetence. Desuden bør forsøgene med at skolerne kan skabe bedre sammenhæng i eux-uddannelsen og sikre bedre understøttelse af den enkelte elevs læring permanentgøres.

  • Skolerne skal forpligtes til at sikre, at der er rammer, der understøtter obligatorisk samarbejde mellem lærere, som underviser i henholdsvis eud-fag og gymnasiale fag og mellem underviser på hhx/htx og undervisere på de gymnasiale fag på eux. Eux-lærerne er ofte alene i at undervise i et givent fag og i at kunne planlægge undervisningen og sikre det rette niveau og har derfor behov for rammer, der understøtter samarbejde mellem lærergrupper. Samtidig bør Undervisningsministeriet fortsætte og intensivere sit arbejde med efter- og videreuddannelse for eux-lærere fx gennem FIP kurser. Desuden skal skolerne sikre adgang til efter- og videreuddannelse for lærerne på eux.

  • At eux-uddannelsen bør forlænges med et år. Eleverne har ikke tid nok i fagene til at opnå generel studiekompetence og til at træne gymnasial metode og arbejdsform. Dette vanskeliggøres yderligere af de sammenpressede forløb i fagene med korte, koncentrerede forløb som er en udfordring for elevernes faglige læring, personlige udvikling og dannelse.

  • Afkortning af timerne i gymnasiale fag på teknisk eux er problematisk og skal mindskes. Afkortning af timer på teknisk eux er en mulighed i lovgivning med henvisning til, at eleverne kan nå de faglige mål i de gymnasiale fag hurtigere på baggrund af kompetencer fra erhvervsuddannelsen. Men afkortningen udfordres – i kombination med de sammenpressede forløb - blandt andet af at eleverne dels ikke har samme fagrække som på hhx/htx og at der mangler tid til at træne de fornødne kompetencer i forhold til studieteknik og studiekompetencer pga. afkortningen.

  • Omfanget af samlæsning er for stort og skal mindskes, fx ved at det kun er grupper af eux-uddannelser, der kan samlæses (fx uddannelser indenfor byggebranchen). Der er for eux udvidede muligheder for at samlæse fag på gymnasialt niveau, også selvom elever ofte kommer fra forskellige eux-uddannelser, har forskellige timetal i faget mv.

  • Muligheden for afstigning med studiekompetence efter det studiekompetencgivende forløb på andet år på eux merkantil skal stoppes og der bør udvikles en struktur på eux-merkantil, der i højere grad kobler eud- og eux-fagene. Kun godt 25 % af eux-eleverne på eux merkantil fortsætter på hovedforløbet. Det er ikke intentionen med eux at eleverne skal læse videre efter kun af have afsluttet en del af deres eux-uddannelse.

  • At skolerne dels skal dedikere ledelse specifikt til eux-uddannelsen ligesom ledelsen af eux-uddannelserne skal have undervisningskompetence i gymnasiale fag og have kendskab til erhvervsfag/faglig kompetence for at understøtte og koble de to formål med eux-uddannelsen.
  • De faglige udvalg, der fastlægger eux-forløbene skal forpligtes til at inddrage relevante organisationer på både B- og A-side ligesom Undervisningsministeriet bør skærpe dialogen med de faglige udvalg. Formålet er at forpligte de faglige udvalg til at sikre en struktur på uddannelserne, der støtter op om at eleverne kan tilegne sig studiekompetence samt forpligte udvalgene på at større ensartethed mellem eux-modellerne for at undgå problemer i forbindelse med samlæsning, varierende timetal, progression mv.

Fælles politikudspil fra DEG-L, UDF, Djøf, IDA og GL

GL har maj 2023 sammen med DEG-L, Uddannelsesforbundet, Djøf og IDA udarbejdet et fælles politikpapir for eux. I politikpapiret beskriver en samlet sektor vores bud på løsningerne på de udfordringer, vi ser for eux. 
Læs organisationernes bud på justeringer af eux her: Udfordringer og mulige justeringer af eux.

Baggrund

Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag og eksamen, der giver elever mulighed for at tilegne sig både erhvervskompetencer og generelle studiekompetencer på niveau med en toårig gymnasial uddannelse. Målet med eux er blandt andet et politisk ønske om at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, der ellers ville have valgt en gymnasial uddannelse, at sikre et højt niveau på erhvervsuddannelserne og give unge med en erhvervsuddannelse bedre muligheder for at kunne videreuddanne sig.​​​​

Emner:  
Interessent: