GL - Fra A til Z

Info
 

Adgang - budget - cykler - deltagelse i møder - dueslag - ekstern repræsentation - flybilletter - forkortelser - formanden - frikøb - fælleskalender - gymnasieskolen - hjemmeside - hotelbestillinger - hovedbestyrelsesmøder - hovedbestyrelsesseminar - Ipad - kontorartikler - kopiering - mobiltelefon - møder - næstformænd - nøgle - politikerarbejdspladser - referater - rejseafregning - rejsebureau - repmøder - skriftlige henvendelser til GL - spisning - taxa - telefonudgifter

 

 Adgang til GL

Hovedbestyrelsesmedlemmer får udleveret en nøglebrik, som anvendes ved at sætte den foran 'øjet' til venstre for hoveddøren.

På hverdage fra  kl. 22-07 og i hele weekenden er der alarm på. Alarmen kan slås fra ved kode, som kan udleveres i sekretariatet. Går alarmen i gang, skal der ringes til alarmfirmaet og oplyses et password. Dette oplyses også af sekretariatet.​

Forlader du huset uden for normal arbejdstid, er det vigtigt, at du bliver stående udenfor, indtil døren lukker og låser, da vi bor midt på Vesterbrogade, og det er vigtigt, inden smutter ind.


Budget

 

Hovedbestyrelsen udarbejder hvert efterår budget for det kommende skoleår. Repræsentantskabet skal vedtage GL's samlede budget.

Hvert udvalg er ansvarlig for at holde udvalgsbudgettet, som følges løbende af udvalgssekretæren.

Aktiviteter, som ikke er budgetteret, skal bevilges af hovedbestyrelsen. I akutte tilfælde kan formanden bevilge op til 100.000 kr. og forretningsudvalget op til 250.000 kr.

 

Cykler

Skal du til møde i byen, er der tre udlånscykler og cykelhjelme i sekretariatet. Lånes efter aftale med Henrik Busk.

 

Deltagelse i møder

 

I princippet kan alle hovedbestyrelsesmedlemmer deltage i netværksudvalgets møder m.v. for GL's regning.

Deltagelse i andre møder, seminarer, kurser o.l. sker som hovedregel efter god­kendelse i hovedbestyrelsen. 

Ekstern repræsen­tation

 

Hovedbestyrelsens medlemmer kan være repræsenteret i eksterne udvalg. Referater fra deltagelse i denne form for aktiviteter skal foreligge skriftligt til et kommende hovedbestyrelsesmøde.

 

Flybilletter

 

Se under rejsebureau

  

Forkortelser

 

HB: Hovedbestyrelsen

FU: Forretningsudvalget

NVU: Netværksudvalget

OKU: Overenskomstudvalget

APU: Arbejdspladsudvalget

UDU: Uddannelsesudvalget

REP: Repræsentantskabet

PS: Pædagogisk Samarbejdsudvalg

 

Forperson

Forpersonen er frikøbt på fuld tid og får et tillæg som forperson.

 

Frikøb

 

Hovedbe­styrel­sen indstiller en frikøbsramme til repræ­sentantskabets godkendelse. Hovedbestyrelsen beslutter frikøbsrammens fordeling blandt hovedbe­sty­rel­sens medlemmer. Ved fordelingen tages hensyn til poster og rejsetid.

 

Fælleskalender

 

Sekretariatet tilstræber at opdatere en fælleskalender, som giver et overblik over, hvilke mødeaktiviteter der er. Husk at give besked om eksterne møder, så de kan komme med i kalenderen. I kan få kalenderen på jeres ipad eller telefon. Få den lagt ind, når I er på V16.

 

Gymnasieskolen

 

“Gymnasieskolen” udkommer 6 gange om året. Bladet udsendes til medlemmer, abonnenter og friabonnenter.

Gymnasieskolen.dk benytter redaktionen til daglige nyheder, så det aktuelle stof kommer digitalt. Hver torsdag udsender redaktionen et nyhedsbrev, som opsamler ugens nyheder.

“Gymnasieskolen” har selvstændigt budget, og chefre­daktør Morten Jest er ansat som forretnings­fører. Derudover er følgende journalister ansat på bladet: Tina Rasmussen, Malene Romme Mølby og Johan Rasmussen. 

 

Hjemmeside

 

På GL's hjemmeside, gl.org kan tillidsvalgte logge sig ind på extranet og debatforum.

Hovedbestyrelsesmedlemmer har efter login adgang til alt materiale på hjemmesiden.

Pålogning sker med brugerid: Medlemsnummer eller cpr-nummer eller den email-adresse, som GL har registreret på vedkommende. Password er ved første pålogning de sidste fire cifre i cpr-nummeret. Ved første pålogning bliver medlemmet bedt om at ændre adgangskoden.

 Honorar

Hotelbestillinger

 Hovedbestyrelsesmedlemmer i job modtager et årligt honorar på 20.000 kr.

Se under rejsebureau

 

Hovedbestyrelsesmøder

 

Der afholdes almindeligvis hovedbestyrelsesmøde om onsdagen, normalt op til 10 gange om året. Hovedbestyrelsen vedtager mødeplan en gang om året. Mødematerialet udsendes elektronisk.

 

Hovedbestyrelses­seminar

 

Efter nyvalg til hovedbestyrelsen afholdes normalt et seminar. Hovedbestyrelsen kan beslutte seminarer efter behov.

 

Ipad

 

Alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan få stillet en Ipad til rådighed.

Support via it@gl.org

 

Kontorartikler

 

Hovedbestyrelsen kan efter aftale med kontorbetjent Henrik Busk få materialer til brug for deres arbejde i hovedbestyrelsen.

 

Kopiering

 

I kopirummet er der en kopi­ma­skine, som kan anvendes til GL-relevant materiale. Kontorbetjenten er ansvarlig for ko­pimaski­nerne og kan instruere og foretage fejlretning.

 

Mobiltelefon

 

Medlemmer af hovedbestyrelsen har mulighed for at få stillet en mobiltelefon til rådighed til brug for GL-relevante samtaler. Lån af mobiltelefon aftales med Lotte Hornholt.

 

Møder

 

Du får adgang til mødemateriale via en pdf, som du får tilsendt på din GL-mail, og som du kan se på GL's hjemmeside. På ipad kan downloades app'en F2 ​Manager, hvor du kan se mødemateriale og lave notifikationer i materialet. Opsætningen af app'en får du sekretariatet til at udføre, hvor du også vil modtage login-information.

I mødelokalerne er der selvafrydning, hvilket betyder, at ved mødeafslutning skal alle sætte service på det rullebord, der står enten uden for eller i mødelokalet.

 

Næstforperson

 

Næstforperson får et honorar, så vedkommende har samme lønniveau som gennemsnittet for ledende inspektorer.

 

Nøgle til Vesterbrogade

 

Hovedbestyrelsens medlemmer kan få udleveret nøglebrik til Vesterbrogade 16. Nøglebrikker udleveres af Henrik Busk. Der skal kvitteres for nøglen – se også adgang til GL Referater


Der skrives beslutningsreferater fra alle møder i hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, hovedbestyrelsens interne udvalgsmøder og de lovbundne udvalg.

Referater kan efter godkendelse ses under udvalgsmøder.

 

Rejseafregning

 

Der skal afleveres rejseafregninger løbende til Bogholderiet snarest muligt og allersenest en måned efter deltagelse i møder. Der må ikke samles sammen for længere peri­oder.

Blanket til rejseafregning  

 

Rejsebureau

 

Billetter til tog, fly og hotelophold bestilles i GL’s interne rejse­bureau, hvor der sidder en medarbejder på 3. sal og tager sig af dette.

Hovedbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få et rejsekort til brug for rejser i GL-regi. Det er endvidere muligt at få et klippekort til kaffe til togturen.

Rejsebestilling foregår i øvrigt via bestillingsformular

 

Repræsentant­skabs­­møder

 

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert efterår. I forbindelse med overenskomstforhandlinger, fx vedtagelse af OK-krav afholdes et ekstra​ordinært repræsentantskabsmøde. Ved indgåelse af overenskomst afholdes ekstraordinært repræsen­tant­skabsmøde.

 

 ​Skriftlige henven­delser til GL

 

Alle skriftlige henvendelser - også henvendelser stilet til hovedbestyrelsesmedlemmer eller sekretariats­med­arbej­dere – bliver åbnet, journaliseret og fordelt til vide­re be­handling efter den gældende sagsfordeling.

Post, som er mærket 'personligt', åbnes ikke, men gives til den pågældende person.

Post, som er stilet til et hovedbestyrelsesmedlem, vil blive videresendt til den pågældende efter journalisering.

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem får udleveret materiale på eksterne møder eller får tilsendt materiale direkte til hjem-adressen, er den pågældende ansvarlig for, at der kommer en kopi til sekretariatet​, så alt forefindes samlet. Elektroniske dokumenter kan blot videresenderes til gl@gl.org.

 

Spisning

 

Når du deltager i udvalgsmøder, er der normalt inkluderet en arbejdsfrokost. Arbejdsfrokoster spises mellem 12.30 og 13.15.

Hvis du ikke er til aftalt møde, men alligevel er i huset, er du velkommen til at spise i kantinen. Hvis du ønsker frokost, bedes du meddele det til Viki Feraru i kantinen, så der kan bestilles mad i forhold til tilstedeværende i huset.

 

Taxa

 

Taxa kan benyttes, når det er mest hensigtsmæssigt for at nå møder, fly mv. Udgangspunktet er dog, at da GL ligger ved hovedbanegården, at taxa-behovet kan og skal holdes på et minimum.

Se også Cykler.

Se endvidere rejseregler.

 

 Telefonudgifter

GL stiller en mobiltelefon til rådighed, hvor taletid, sms og rimeligt dataforbrug er dækket af abonnementet. Anvendes telefonen i udlandet, tilfalder omkostningerne den enkelte​. Tilsvarende hvis telefonen anvendes til anden betaling, er det for egen regning.​


 

Emner:  
Interessent: