Forretningsorden for hovedbestyrelsen

 
 

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, jf. GL's love § 26, stk. 4.

§ 1.         Møder

Forpersonen indkalder til hovedbestyrelsesmøder. Endvidere skal hovedbestyrelsen indkaldes, hvis mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Hovedbestyrelsen afholder normalt et månedligt møde uden for sommerferieperioden, svarende til ca. 9 møder årligt. De ordinære møder afholdes normalt onsdage fra kl. 9:00 – 14:30.

Møder kan afholdes som et virtuelt møde. 

§ 2.         Dagsorden

Dagsordenen for hovedbestyrelsesmøderne med bilag udsendes så vidt muligt senest fredagen før mødets afholdelse. Dagsordenen indeholder altid godkendelse af referater, meddelelser fra forperson, sekretariat, udvalg og repræsentationer. Endelig dagsorden fastlægges ved mødets begyndelse.

Det skal af dagsordenen fremgå, om behandlingen af et punkt vedrører stillingtagen, drøftelse eller orientering.

Til beslutningspunkter på dagsordenen skal der så vidt muligt foreligge en udvalgsindstilling. Hvis dette ikke er muligt, skal der så vidt muligt foreligge en indstilling fra GL's forperson, et hovedbestyrelsesmedlem eller sekretariatet.

Til alle punkter på dagsordenen udsendes en sagsfremstilling tillige med oplysning om regelgrundlag og udvalgsindstilling. 

§ 3.          Forslag til punkter på dagsordenen

Punkter, der ønskes behandlet på et hovedbestyrelsesmøde, skal så vidt muligt være sekretariatet i hænde senest en uge før udsendelse af dagsorden.

Punkter til dagsordenen skal normalt indeholde skriftlig motivering og indstilling.

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen kan komme med forslag til punkter på dagsordenen. 

§ 4.         Mødeledelse

Hovedbestyrelsens møder ledes af forpersonen. De enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen får ordet i den rækkefølge, de har bedt om det. Rækkefølgen kan dog af hensyn til en sags behandling ændres.

Hvis der stilles forslag om afslutning af debatten om et punkt på dagsordenen, skal de indtegnede have mulighed for at få ordet, inden forslaget eventuelt sendes til afstemning. 

§ 5.         Afstemning og valg

Hovedbestyrelsen træffer sine beslutninger ved flertal, medmindre andet fremgår af GL's love.

I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

Dette gælder dog ikke ved personvalg. Ved stemmelighed i forbindelse med personvalg foretages lodtrækning. Valg af personer foregår skriftligt, hvis der er begæring herom.

I særlige tilfælde kan det enkelte hovedbestyrelsesmedlem afgive stemme ved virtuel deltagelse. Det forudsætter dog, at der blandt hovedbestyrelsens medlemmer i det konkrete tilfælde er flertal for dette.

Der kan ikke stemmes ved afgivelse af fuldmagt. 

§ 6.          Udvalgsbehandling

Alle punkter, der optages på dagsordenen med henblik på stillingtagen, skal så vidt muligt forud for dette behandles i et udvalg, der er nedsat af hovedbestyrelsen eller ifølge GL's love. Udvalget kommer med en indstilling til hovedbestyrelsen om sagens afgørelse.

Hvis udvalget ikke er enige om en indstilling, skal mindretallet(ene)s indstilling fremgå af sagsfremstillingen.

På de områder, hvor de enkelte udvalg kan træffe beslutning, skal beslutningen normalt ikke behandles i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier for de enkelte udvalg med fastlæggelse af, på hvilke områder udvalget træffer beslutning, på hvilke områder udvalget indstiller, og på hvilke områder udvalget er forpligtet til at følge udviklingen. 

§ 7.         Fravær

I tilfælde af fravær i mere end 2 måneder kan der indkaldes en suppleant i overensstemmelse med reglerne i lovene, § 22, stk. 6.​ 

§ 8.      Ikrafttræden

Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2023.


Emner:  
Interessent: