Valg af TR/AR

Formular
 
Valget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Valg 

Valg af tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant og arbejdsmiljørepræsentant sker for en toårig periode. Næste valg skal ske inden 31. marts 2021​.

Valg af TR/TR-suppleant
Valg af tillidsrepræsentant og -suppleant sker i henhold til:

Valget finder sted ved skriftlig/hemmelig afstemning blandt alle lærere på skoler/kurser med mindst 5 ansatte. Alle fastansatte lærere, som er medlem af GL, bortset fra rektor/forstander og pædagogiske ledere/inspektorer, kan vælges, når de har været tilknyttet arbejdspladsen i 9 måneder (på Sankt Annæ Gymnasium dog kun 6 måneder). Rektor har ikke stemmeret ved valget.

Inden valget afholdes et opstillingsmøde, som TR indkalder til (subsidiært suppleanten) for at drøfte valget og opstille kandidatlister. Dette møde skal afholdes næste gang senest torsdag den 11​. marts 2021. Indkaldelsen skal ske med et varsel på mindst 6 skoledage.

Er der flere kandidatlister, vælges der af og blandt de fremmødte 2 valgledere, som arrangerer en skriftlig, hemmelig afstemning.

Resultatet af afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed blandt flere kandidatlister afholdes der fornyet skriftlig, hemmelig afstemning blandt disse alene. Er der ved omvalget fortsat stemmelighed, foranstalter valglederne lodtrækning blandt de pågældende.

Resultatet af valget skal i alle tilfælde (også ved genvalg!) anmeldes til GL’s sekretariat senest onsdag den 31. marts 2021. Af hensyn til de efterfølgende netværks- og områdebestyrelsesvalg vil vi dog gerne have anmeldelserne så hurtigt som muligt.

Anmeldelserne bedes udfyldt med alle oplysninger. De skal bruges, når tillidsrepræsentant/-suppleant anmeldes over for ledelsen. Opstår der senere uenigheder, er det vigtigt, at det formelle er i orden. TR-anmeldelsen foregår elektronisk nederst på denne side.

 
Specielt for VUC og erhvervsgymnasier
Skoler/kurser med flere afdelinger mv. har i nogle situationer mulighed for at vælge mere end en TR, jf. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten, se bilag 1.

Hvis TR er GL-medlem og samtidig AC-tillidsrepræsentant (fx for medlemmer af DJØF eller IDA), skal det på anmeldelsen angives, hvilke grupper TR også dækker.

Hvis der vælges en TR, som ikke er medlem af GL, men af en anden organisation, bedes dette meddelt GL med oplysning om navn, adresse, telefon og e-mail samt cpr-nummer.


Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Valg af AR sker i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. o​ktober 2010. (Antallet af AR fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med de ansatte og skal endvidere fastsættes, således at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Det vil være naturligt at følge samme regler (tidsfrister/opstilling/anmeldelse m.m.) som ved valg af tillidsrepræsentanter.  

Valg til netværksbestyrelser og områdebestyrelser
Når GL ved, hvem der er valgt som TR på de enkelte skoler, udsendes materiale om valg til netværks- og områdebestyrelsesformænd. Disse valg gennemføres i april/maj.


Tillidsrepræsentanten bedes:
• orientere arbejdsmiljørepræsentanten 
• sikre, at der afholdes opstillingsmøder senest torsdag den 11. marts 2021
• sikre, at resultatet af valgene i alle tilfælde meddeles GL snarest muligt og senest onsdag den 31. marts 2021.

GL foretager herefter skriftlig anmeldelse af tillidsrepræsentant og -suppleant over for arbejdsgiveren, som inden for få uger har mulighed for at gøre indsigelse mod valget. Der kan dog kun gøres indsigelse, hvis der er formelle fejl ved valget. Den elektroniske anmeldelse hertil kan findes nedenfor.

De valgtes funktionsperiode er for i​ndeværende periode den 1. august 2019 - 31. juli 2021 og næste periode er fra 1. august 2021 - 31. juli 2023.

---
Nyvalg af tillidsrepræsentant eller -suppleant i valgperioden meddeles omgående til GL via TR-anmeldelse herunder.


 

Anmeldelse og medanmeldelse af TR og TR-suppleant

Når TR/TR-suppleanten er medlem af GL, er det GL, som anmelder hvervet overfor skolen. Såfremt TR/TR-suppleanten repræsenterer andre organisationers medlemmer, meddeler GL, at anmeldelsen også gælder på vegne af disse organisationer. Derfor er det vigtigt, at det på anmeldelsen nedenfor er angivet, om TR/TR-suppleanten skal repræsentere medlemmer af andre organisationer. GL sen​der en kopi til de relevante organisationer. De øvrige organisationer skal herefter ikke medanmelde, og ved eventuel forespørgsel herom fra arbejdsgiver, skal der blot henvises til den skete anmeldelse. 
---
Spørgsmål kan stilles til Charlotte Pranov, chp​@gl.org​ eller på tlf. 33 ​29 09 00​​​​​​​​.​


 


TR anmeldelse​

Valg som TR, TR-suppleant eller Arbejdsmiljørepræsentant?


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Skole


Skolens e-mail


Skolens adresse


Valg


Tillidsvalgte - Er du medlem af anden organisation?


Hvem overtager du hvervet fra?


Valgdato

Vælg en dato fra kalenderen.

Valget træder i kraft pr.?

Vælg en dato fra kalenderen.

Repræsenterer du medlemmer fra anden organisation? Hvis ja - hvilken/hvilke?


Bemærkninger


Samtykke læs mere her


Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Anmeldelse af ny TR​
TR anmeldelse