Ændringer af GL's love vedtaget

 
 
9. februar 2012: Så har GL's medlemmer stemt om ændringen af GL's love. Det blev et klart JA.

9. februar 2012:

Så har GL's medlemmer stemt om ændringen af GL's love. Det blev et klart JA.

Der var udsendt stemmesedler til 12.294 medlemmer, og lige godt halvdelen - 6.224 -havde valgt at deltage i afstemningen.

Heraf stemte
5.987 JA

66 NEJ

116 stemte blankt, og 5 stemmesedler var ugyldige.

Ændringerne af GL's love træder således i kraft pr. 1. august 2012.

---

Hvad gik afstemningen ud på?

Hovedbestyrelsen fremlagde på repræsentantskabsmødet den 28. november 2011 forslag til ændring af GL's love. Repræsentantskabet anbefalede med stemmerne 222 for, 0 imod og 3, der undlod at stemme, at lovændringsforslaget sendes til urafstemning blandt GL's medlemmer - og repræsentantskabet anbefalede medlemmerne at stemme ja til ændringen.

GL's medlemmer skulle inden 2. februar 2012 stemme om lovændringsforslaget. Såfremt medlemmerne stemte ja til ændringerne, vil de træde i kraft pr. 1. august 2012.

Den væsentligste ændring og årsagen til ændringsforslaget er, at hovedbestyrelsen ønsker at sænke kontingentet til GL.

Kontingentet i skoleåret 2011/2012 er på kr. 5.000 årligt. Dette foreslås nedsat med 1.000 kr. til kr. 4.000. Samtidig foreslås det, at dimittender betaler halvt kontingent ved de første to kontingentopkrævninger efter indmeldelse. Dette er en besparelse på 800 kr. for nyuddannede nyindmeldte.

Til at dække kontingentnedsættelserne foreslår hovedbestyrelsen, at der årligt overføres et bloktilskud fra reservefonden på kr. 11,5 mio. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at den mindreværdi, som trækket på reservefonden giver, ikke vil sænke GL's konfliktpotentiale nævneværdigt.

Endvidere foreslår hovedbestyrelsen, at den nuværende bestemmelse om, at udmeldelse alene kan ske årligt pr. 31. juli ændres, så det i fremtiden vil være muligt at melde sig ud med 3 måneders varsel.

Herudover foretages en række mindre ændringer og redaktionelle tilpasninger.

I det følgende gennemgås de væsentligste ændringsforslag:

Kontingentnedsættelse

§ 27, stk. 1. ændres, så det fremgår, at kontingentet pr. 1. august 2012 nedsættes med 1.000 kr. til 4.000 kr. § 27, stk. 3 ændres samtidig, så der ikke sker den normale justering af kontingentet med nettoprisindekset i 2012, men at regulering først vil ske pr. 1. august 2013.

Der indsættes i § 27, stk. 1 et nyt punkt e), hvoraf det fremgår, at dimittender ved de første to kontingentopkrævninger betaler ½ kontingent.

Lettere at melde sig ud

Udmeldelse af GL kan ske med 3 måneders varsel frem for kun én gang årligt med virkning pr. 31. juli, jf. § 30.

Ændringer af tidsterminer

·   Ved hovedbestyrelsesvalg foreslås det (§ 8, stk. 1.), at kandidatlister i fremtiden skal foreligge i sekretariatet mandag i uge 44, frem for som nu den 24. oktober, da denne dato ofte ligger uhensigtsmæssigt i forhold til efterårsferien i uge 42. Som konsekvens heraf skal kandidatlister offentliggøres i uge 45 (§ 8. stk. 4)

·   Valg af GL-repræsentanter udskydes en måned, så repræsentanterne skal være valgt inden 1. november, idet det ikke er muligt for de ikke-fastansatte medlemmer at nå at vælge inden 1. oktober pga. det ændrede skoleår. (jf. § 16, stk.1b.)

Ændringer af udvalg

·   Det stående udvalg for pædagogiske ledere/inspektorer består af bestyrelsen for "Inspektorforeningen", jf. § 18, stk. 4. Udvalget gives nu mulighed for selvsupplering med andre pædagogiske ledere/inspektorer, der er medlemmer af GL, så udvalget kan bestå af 5 medlemmer. Dette skal sikre, at udvalget kan udføre sin rådgivende funktion over for hovedbestyrelsen.

·   Det stående udvalg for tjenestemænd (jf. § 18, stk. 2) udgår, da GL kun har 40 tjenestemænd tilbage. Dette betyder også, at deres repræsentation i repræsentantskabet bortfalder (jf. § 10, stk. 1b)

·   Da GL ikke længere har rektormedlemmer, nedlægges det stående udvalg for ledere i gymnasieskolen (§ 18, stk. 4).

Diverse ændringer

·   Formuleringer om beretningen, som sekretariatet udarbejder efter hvert repræsentantskabsmøde, er justeret (§ 14, stk. 2), så beretningsformen kan udvikles ift. indførelse af nye medier, så længe beslutninger og afstemningsresultater tydeligt fremgår.

·   Opgaver for lokalbestyrelsesformænd og områdeformænd præciseres i lovene, jf. § 23, stk. 2 og 4.

·   Bestemmelsen om at hovedbestyrelsen skal godkende vedtægter for skolernes GL-klubber udgår (§ 17, stk. 3)

·   AC's forhandlingsaftale skal godkendes af repræsentantskabet, men der skabes mulighed for, at repræsentantskabet kan bemyndige hovedbestyrelsen til at godkende aftalen. Bemyndigelsen gives for én overenskomstforhandling ad gangen, jf. § 32, stk. 4. Bestemmelsen skal sikre, at det ikke er nødvendigt at indkalde repræsentantskabet alene med det punkt at vedtage forhandlingsaftalen, som ofte er behandlet på et tidligere repræsentantskabsmøde.

·   § 2, stk. 3 som omhandler kandidater i uddannelsesstilling udgår, da der ikke længere eksisterer uddannelsesstillinger, idet pædagogikum nu gennemføres efter fastansættelse.

Opdatering af begreber

·   'Enkeltfags-hf-kurser' ændres til 'VUC', da det er bedre dækkende.

·   'Ledende inspektorer og øvrige inspektorer' ændres til pædagogiske ledere/inspektorer, da nyudpegninger som mellemledere i stx/hf ansættes med betegnelsen pædagogiske ledere.

·   'Tillidsrepræsentanter for de ikke-fastansatte' ændres til 'GL-repræsentanter for ikke-fastansatte', da begrebet har givet anledning til forvirring. Der ændres ikke i opgavevaretagelsen, som er at varetage ikke-fastansatte medlemmers interesser ved repræsentation på GL's repræsentantskabsmøder.

Ændring af reservefondens vedtægt

Som nyt § 1, stk. c) indsættes: "Som årligt bloktilskud på kr. 11,5 mio. til foreningens drift til at dække overenskomstrelaterede omkostninger, AC-kontingent og omkostninger til TR-uddannelsen. Bloktilskuddet reguleres på samme måde og på samme tidspunkt som foreningens kontingent, jf. GL's love, § 27, stk. 3." Formålet med bestemmelsen er at neutralisere den mindreindtægt GL får ved kontingentnedsættelsen. Bloktilskuddet er således beregnet, at det dækker den kontingentnedgang, som ændringen ville medføre i skoleåret 2010/2011.

Ud over ovenstående foretages en række mindre ændringer, redaktionelle tilpasninger og konsekvensrettelser i GL's love. Der er ikke andre ændringer i reservefondsvedtægten. Alle ændringsforslag kan downloades til højre på denne side.

Emner: Organisation; GLs love
Interessent: