Udvikling og forskning

GL tager løbende initiativ til udviklings- og forskningsprojekter til gavn for den gymnasiale sektor.

​Aktuelt har GL bidraget til at sætte fire projekter i gang, som alle har det til fælles, at de har opnået økonomisk støtte i Dialogforum​. Der er tale om følgende projekter:

Social arv i de gymnasiale uddannelser

Projektet følger op på forskningsprojektet "Fra gymnasiefremmed til student", som løb over tre år med afslutning i 2008. Det nye projekt indgår som led i en Ph.d. ved Susanne Murning, Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet.  Projektet fokuserer på det sociale miljø i klasserne og forsøger at besvare spørgsmål som:

"Hvilken sammenhæng er der mellem gymnasieelevernes sociale baggrund og deres position­ering i klassen? Hvilken betydning har klasserumskulturen for elevernes læring, fastholdelse og frafald?Hvordan kan gymnasiet - gennem en udvik­ling af undervisningskulturen og et øget fokus på de sociale og faglige relationer i gymnasiet - blive bedre til at inkludere elever fra gymnasiefremmede miljøer?"

Over tre år følger Susanne Murning to hhx- og tre stx-klasser fra start i 1.g til afslutningen i 3. g. Efter planen afleveres og forsvares Ph.d-afhandlingen i foråret 2012.

Nye lærerroller - kursusudvikling

Med afsæt i forskningsprojektet "Nye lærerroller i de gymnasiale uddannelser efter 2005-reformen" har GL i samarbejde med Syddansk Universitet fået økonomisk støtte til at udvikle kurser om nye lærerroller efter reformen. Projektets ledere er Steen Beck og Michael Paulsen, IFPR. Kurserne realiseres i to etaper. På første etape, som løb i efteråret 2010 og foråret 2011, blev kurserne udviklet i et samarbejde mellem forskerne og interesserede gymnasielærere. Anden etape består i selve kursusafviklingen, som afvikles skolebaseret under konceptet Undervisningsdesign i praksis, som beskrevet her og i GL-E kataloget for 2011/12.       

Spørgsmål om projektet kan stilles til Steen Beck på mail: steen.beck@ifpr.sdu.dk eller Michael Paulsen på: paulsen@ifpr.sdu.dk.

​Anvendelsesorientering i hf

Projektet sætter fokus på begrebet og profilen "anvendelsesorientering i hf". Det sker i et samarbejde med tre skoler under ledelse af lektor Peter Henrik Raae, IFPR. Formålet med projektet er først og fremmest at udvikle didaktisk viden og kunnen om hf-profilen anvendelsesorientering. Projektets resultater formidles i to kurser udbudt af GL-E, henholdsvis d. 10.-11. november 2011 i Frederiksdal v. Lyngby og d. 22.-23. marts 2012 på Sixtus v. Middelfart.

Pædagogisk og metodisk brug af it i undervisningen

Projektets formål er at udvikle kurser, der kan inspirere til relevant brug af it i den gymnasiale undervisning. De enkelte kurser vil have forskelligt pædagogisk og fagdidaktisk fokus. Omdrejningspunktet for kursusudviklingen er følgende temaer:

·         Hvordan kan brugen af it kvalificere undervisningen i forskellige læringsmiljøer (plenum-, hold-, gruppe- og individmiljø)?

·         Hvordan kan brugen af it bruges til at differentiere undervisningen efter elevernes kompetencer, så både fagligt svage og talentfulde elever stimuleres læringsmæssigt?

·         Hvordan udvikles og afprøves læringspotentialet i de sociale medier, som udgør elevernes dagligdag?

·         Hvordan integreres brug af programmel, whiteboards og mobilenheder i undervisningen?

Projektet ledes af lektorerne Elsebeth Korsgaard Sørensen, Århus Universitet og Michael Paulsen, IFPR. Projektet har resulteret i 5 kurser, som udbydes af GL-E. (Se beskrivelsen under GL-E/ it kurser):

- Podcast i matematik, d. 22. november 2011 i Vejle
- The Digital Age (mobiler og iPad i undervisningen), d. 30. november 2011 i København
- Anvendelse af den interaktive tavle i dansk og sprogfag, d. 28. september i Randers (overtegnet, hvorfor et lignende kursus senere udbydes i København).
- Interaktive tavler i økonomiske fag, 8. december 2011 i Vejle (med opfølgning 8. marts 2012).
- Læring gennem Problematiserende Netmedieret Vejledning, d. 28. marts 2012 i Vejle.

Emner: Udvikling; Forskning
Interessent:  
Artikeltype: