Bekendtgørelsesændringer 2010

​Implementeringen af den politiske aftale om reformjustering (påskeforliget fra april 2009) er i fuld gang i foråret 2010. Forslag til de sidste bekendtgørelsesændringer har været i høring hos de forskellige interessenter, og GL har også afleveret høringssvar.

Monsterudvalget

I påskeforliget står, at sektorens parter og monsterudvalget skal høres om en række ændringer. Derfor har der forud for bekendtgørelsesændringerne været flere møder i det såkaldte mosterudvalg, der består af repræsentanter for Gymnasieskolernes Rektorforening, Undervisningsministeriet og GL. 

De emner der har været drøftet i udvalget i efteråret 2009 har primært været:

1.      Blandede studieretninger

2.      Elevernes fravær

3.      Anvendelse af ressourcer fra reduktionen i antallet af prøver

Anbefalingerne fra mosterudvalget for disse punkter ligger tæt op ad de beslutninger, GL's repræsentantskab vedtog i efteråret 2009.

Blandede studieretninger

Monsterdvalget anbefalede, at der ikke sker indskrænkninger i muligheden for at oprette blandede studieretninger. Årsagen til det er, at analyser viste, at størstedelen af skolerne følger de oprindelige intentioner om oprettelse af 2 blandede studieretningsklasser pr. årgang. Hensyn til visse fag (naturvidenskab, musik og fremmedsprog) gav udvalget anledning til at foreslå mere fleksible regler mht. præmisserne for, at disse fag kan indgå i blandede studieretninger.

Elevernes fravær

Drøftelserne om elevernes fravær mundede ud i, at udvalget anbefaler samtlige skoler med gymnasiale uddannelser over en 3-årig periode at gøre fravær og frafald til et topprioriteret indsatsområde med sigte på at opnå en markant reduktion af både fraværs- og frafaldsproblemet. Samtidig anbefales det, at der ikke laves nye centrale regler.

Anvendelse af ressourcer fra reduktionen i antallet af prøver

Det var enighed i udvalget om, at elevtiden/kursisttiden til skriftligt arbejde skal øges, så de ressourcer, der frigøres ved afkortningen af eksamensperioden kan anvendes til at forbedre elevernes skriftlige kompetencer og særligt den faglige vejledning skal styrkes. Rammerne herfor tilvejebringes ved at forøge elevtiden med ca. 20 timer pr. elev for hele stx-forløbet. Herudover skal der på hver skole etableres en pulje på mindst 9 timers elevtid pr. elev for hele stx-forløbet. Puljen fordeles efter rektors beslutning til elever med særlige behov, elever med særlige talenter og til elever, der har behov for styrket evaluering med henblik på eksamenstræning.

Fremadrettet vil udvalget bl.a. skulle drøfte fordeling af censur, koordinering af fag, opfølgning på planlægningskonferencerne, rekruttering af lærere mv.

Bekendtgørelsesændringer

I de igangværende bekendtgørelsesændringer bliver monsterudvalgets anbefalinger om de frigivne ressourcers binding i elevtid indført for alle de gymnasiale uddannelser, og forslaget om de nye former for blandede studieretninger bliver implementeret for alle de treårige uddannelser.

Det bliver desuden muligt for skolerne at kræve tilstedeværelse af eleverne ved afvikling af elevtid. Dette er indføjet for bl.a. at kunne hjælpe elever, der er bagud med det skriftlige arbejde og i risiko for at falde fra.

Udover disse ændringer er der sket opstramninger og præciseringer for de 3 treårige uddannelser for så vidt angår grundforløbet, toningen og muligheder for omvalg af grundforløbet.

Rammen for elevernes skriftlige arbejder er blevet løftet. På stx er det 20 timer, på hhx er det 25 timer, for htx er det 10 timer og for den 2-årige hf er det 10 timer. Samtidig er der krav på de treårige uddannelser om, at der skal afsættes ressourcer (3-7 timer pr. årselev) til elever med særlige behov og særlige talenter. Der indføres desuden krav om, at skolen skal sikre progression i udviklingen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer. Årsagen, til at der er forskellige løft i elev-/kursisttid og afsat forskellige timer til de særlige puljer, er en overvejelse om elevernes nuværende skriftlige arbejde sammenholdt med mængden af ressourcer, der blev frigivet på det enkelte uddannelsesområde som følge af reduktionen i antal eksamener.

Eksamensprojektet er skrevet ud af 2-års hf som selvstændig prøve og henlagt til kultur-samfundsfaggruppen, hvor der fortsat skal anvendes 25 timer på eksamensprojektet.

Desuden er der indført lempelser i krav til valg af fag, når eleven har valgt visse fag på bestemte niveauer. Endelig er timekravet til AT nedsat til 200 timer, og der er søgt at skabe en bedre sammenhæng i studieområdet på hhx og htx.

Udover ændringerne i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, er der foregået et stor arbejde med at revidere læreplanerne.

Emner:  
Interessent:  
Artikeltype: