Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelserne på skolerne har en funktionsperiode på fire år, og valget følger normalt kommunalvalget, dog således at den nye bestyrelse tiltræder 1. maj, hvilket betyder, at næste tiltrædelsesperiode er 1. maj 2018.

Det betyder, at der skal være valg til bestyrelsen i perioden fra november 2017 og frem til 1. maj 2018.

Medarbejderne på skolen/kurset skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret. Repræsentanterne udpeges blandt alle institutionens medarbejdere.

GL foreslår, at man mellem skolens forskellige personalegrupper aftaler en procedure for udpegning, eksempelvis via medarbejdersiden i SU/MED/MIO-udvalget. Udpegningen kan eksempelvis ske ved en valghandling på et fælles møde blandt alle medarbejdere. Medarbejderne skal ved udpegningen tage stilling til, hvilken af de 2 udpegede, der har stemmeretten. Arbejdet i bestyrelsen kræver, at man har interesse for økonomi, samarbejdsevner og politisk overblik.

GL anbefaler, at GL-tillidsrepræsentanten bliver medlem af bestyrelsen, da tillidsrepræsentanten allerede har fingeren på pulsen ift. lærergruppen og skolen generelt. Det er dog vigtigt at huske, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er det samlede personales repræsentanter. Det betyder også, at medarbejderrepræsentanterne løbende bør være i dialog med alle medarbejdergrupper om arbejdet i bestyrelsen. Det er muligt at genudpege et medlem af bestyrelsen et af institutionen fastsat antal gange. Dette vil fremgå af institutionens standardvedtægter.

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området. Nyvalgte medarbejderrepræsentanter vil få en informationspakke og mulighed for at deltage i GL-kurser om økonomi og bestyrelsesarbejde. Herudover vil medarbejderrepræsentanterne kunne hente input og erfaringsudveksle med andre bestyrelsesrepræsentanter.

For at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer henvender sig til GL. Send en mail til medlemskab@gl.org, hvor du angiver cpr-nummer, navn, ansættelsessted, hvem du har erstattet, og at du er valgt som bestyrelsesmedlem.

Emner: Bestyrelse
Interessent: Medarbejderrepræsentant
Artikeltype: