Bestyrelser

De statslige selvejende gymnasiale uddannelsesinstitutioner har en bestyrelse som øverste ledelse. Af institutionslovgivningen fremgår det, at der på hver institution af og blandt medarbejderne skal udpeges to repræsentanter til bestyrelsen – en med og en uden stemmeret. I bestyrelserne for de private skoler er der intet krav om, men mulighed for medarbejderrepræsentanter. Skolen udnytter som regel denne mulighed, da skolen har gavn af at trække på lærernes professionelle tilgang.

Bestyrelsens arbejde - som skolens øverste ledelse - er at fastlægge institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkende budget og regnskab. Det er endvidere bestyrelsen, som fastlægger lederens resultatlønskontrakt.

Reglerne for bestyrelsessammensætning, opgaver mv. findes i institutionslovgivningen samt skolens standardvedtægter og forretningsorden.

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at afholde kurser i økonomi og bestyrelsesarbejdet, ved at give mulighed for sparring samt ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området via nyhedsbreve og information her på siden.

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelserne på skolerne har en funktionsperiode på fire år, og valget følger normalt kommunalvalget, dog således at den nye bestyrelse tiltræder 1. maj 2010. Det betyder, at der skulle være valg til bestyrelsen inden 1. maj 2010.

Det betyder, at medarbejderne på skolen/kurset skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret. Repræsentanterne udpeges blandt alle institutionens medarbejdere.

GL foreslår, at man mellem skolens forskellige personalegrupper aftaler en procedure for udpegning, eksempelvis via medarbejdersiden i SU/MED/MIO-udvalget. Udpegningen kan eksempelvis ske ved en valghandling på et fælles møde blandt alle medarbejdere. Medarbejderne skal ved udpegningen tage stilling til, hvilken af de 2 udpegede, der har stemmeretten. Arbejdet i bestyrelsen kræver, at man har interesse for økonomi, samarbejdsevner og politisk overblik. GL anbefaler, at GL-tillidsrepræsentanten bliver medlem af bestyrelsen, da tillidsrepræsentanten allerede har fingeren på pulsen ift. lærergruppen og skolen generelt. Det er dog vigtigt at huske, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er det samlede personales repræsentanter. Det betyder også, at medarbejderrepræsentanterne løbende bør være i dialog med alle medarbejdergrupper om arbejdet i bestyrelsen. Det er muligt at genudpege et medlem af bestyrelsen et af institutionen fastsat antal gange. Dette vil fremgå af institutionens standardvedtægter.

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området. Som nyvalgte vil I få en informationspakke og mulighed for at deltage i GL-kurser om økonomi og bestyrelsesarbejdet. Herudover vil I kunne hente input og erfaringsudveksle med andre GL-medlemmer i samme situation.

For at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer henvender sig til GL. Send en mail til medlemskab@gl.org, hvor du angiver cpr-nummer, navn, ansættelsessted og at du er valgt som bestyrelsesmedlem.

Emner: Institutioner; Bestyrelse
Interessent: Bestyrelse; Medarbejderrepræsentant
Artikeltype: