Økonomien ved en eventuel konflikt ved OK18

​Der er ved OK18 en øget risiko for, at der kan komme en konflikt, idet forhandlingerne ikke udvikler sig konstruktivt. Der forhandles dog stadig med henblik på at nå et forhandlingsresultat.

GL har i gennem mange år sparet op, så GL kan kompensere medlemmerne for tabt arbejdsfortjeneste ved en eventuel konflikt. GL er godt rustet til at løse denne opgave.

GL er en del af Akademikernes (AC's) forhandlingsfællesskab, hvor man forhandler sammen, stemmer sammen og eventuelt går i konflikt sammen. Derfor er det akademikerorganisationernes samlede, men forskellige økonomiske grundlag, der er betydende for, hvor længe man kan 'holde' i en konflikt.

Akademikernes bestyrelse (AC) har besluttet, at ved en eventuel konflikt kan organisationerne ud over en traditionel godtgørelsesmodel vælge en model, som baserer sig på, at medlemmerne får et lån, som kompenseres med en kontingentnedsættelse til fagforeningen.

Hvad gør GL?
Hovedbestyrelsen har besluttet, at hvis GL sammen med AC og eventuelt resten af statens område varsler strejke, vil GL yde medlemmerne konfliktgodtgørelse, baseret på medlemmernes bruttoindtægtstab (den samlede indtægt inkl. pension, som medlemmet skal betale skat af).

Hvis staten lockouter på gymnasieområdet, vil konfliktunderstøttelsen være baseret på kontingentnedsættelsesmodellen. Modellen vælges ved lockout, fordi staten ikke skal afgøre, hvor længe forhandlingsfællesskabet skal kunne 'holde' under en konflikt. Endvidere giver den ikke indtægter til staten, og det er billigere for medlemmerne efterfølgende at fylde reservefonden op, da trækket under konflikten vil svare til medlemmernes nettoindtægtstab (indtægt efter skat) og ikke deres bruttoindtægtstab (indtægt før skat).

Med andre ord vil GL benytte forskellige modeller afhængigt af, om der varsles strejke eller lockout. Man kan forestille sig, at lønmodtagersiden varsler strejke, og at arbejdsgiversiden svarer igen med en lockout. Her vil nogle medlemmer kunne opleve at strejke i nogle dage og efterfølgende blive lockoutet. Her vil GL benytte kontingentnedsættelsesmodellen i hele konfliktperioden.

Uanset om det er den ene eller anden model, er målet, at medlemmerne kompenseres fuldt ud. Det er for GL afgørende, at det enkelte medlem økonomisk holdes skadesløs i tilfælde af en konflikt, uanset hvilken konfliktstøtteform, der måtte blive resultatet.

Hvad er kontingentnedsættelsesmodellen?
Kontingentnedsættelsesmodellen kompenserer for, at der ikke er symmetri på det offentlige arbejdsmarked.

Den danske model bygger på, at arbejdsgiver og arbejdstager forhandler overenskomster, og hvis parterne ikke kan blive enige om en aftale, kan der lovligt strejkes eller lockoutes. Når der strejkes eller lockoutes på en produktionsvirksomhed, taber arbejdsgiver indtægter på den manglende produktion, og arbejdstagerne mister deres indtægt. Hvis konflikten opstår på det offentlige arbejdsmarked, er der desværre ikke den samme symmetri. Staten sparer lønninger og får indtægter i form af skat fra lønmodtagernes konfliktunderstøttelse, og lønmodtagerne får efterfølgende ekstra omkostninger, når de skal fylde strejkekassen op for at genoprette muligheden for at kunne true med eller gennemføre en strejke.

Kontingentnedsættelsesmodellens formål er, at organisationernes strejkekasser kan holde længere under en konflikt, medlemmerne skal kun genopfylde det mindre træk på strejkekassen, og arbejdsgiver får ingen indtægter under konflikten.

De medlemmer, som er omfattet af konflikten, får nedsat kontingent i en periode, der modsvarer løntabet. Samtidig får medlemmerne mulighed for at låne et beløb, der svarer til deres tabte nettoløn inkl. pension. Lånet afdrages ved, at medlemmet ikke betaler kontingent til fagforeningen, før lånet er afdraget, idet der i stedet afdrages på lånet. (Lånet påvirker ikke og er ikke afhængig af medlemmets kreditværdighed).


Efter konflikten
Hvis konflikten har været så langvarig eller omfattende, at det er nødvendigt at genopfylde reservefonden, kan hovedbestyrelsen beslutte, at der i en periode skal indbetales ekstra kontingent til genopfyldning af reservefonden. Så længe der er forhøjet indbetaling til reservefonden, kan medlemmer ikke melde sig ud, med mindre de går på pension eller får job uden for det akademiske område.

Har der været lockout, vil medlemmer, der har været omfattet af konflikten, få en kontingentnedsættelse svarende til deres nettoindtægtstab (inkl. pension) under konflikten. Medlemmer, der har taget et konfliktlån, vil opleve, at afdraget på konfliktlånet vil svare til kontingentnedsættelsen.

Hvis der bliver behov for et forhøjet konfliktkontingent for at genopfylde reservefonden, vil der ved en model, der bygger på kontingentnedsættelse baseret på medlemmernes nettoindtægtstab og ikke bruttoindtægtstab, være den fordel, at genopfyldningen vil gå hurtigere og være billigere for alle medlemmer.

For GL vil der endvidere blive behov for en urafstemning, der tillader, at GL kan trække midler fra reservefonden til at drive GL for i den periode, hvor medlemmer er kontingentfri.

Tillidsrepræsentanterne på skolerne kan orientere nærmere om modellerne.

Emner: OK18
Interessent:  
Artikeltype: