Arbejdstid - et overblik

Gymnasielæreres arbejdstid er i gennemsnit 37 timer pr. uge, dvs. der er 1.924 timer til rådighed pr. år til arbejde, ferie og anden frihed med løn.

​God kvalitet i arbejdet forudsætter tid til opgaveløsningen og god planlægning. Arbejdsopgaverne skal fordeles, så de svarer til den enkeltes kompetencer og erfaring. Trivsel og et godt arbejdsmiljø forudsætter gode rammer for lærernes arbejde. Med overenskomsterne er nogle af rammerne aftalt. Det er de rammer, der gælder lønnen, og det er rammerne for arbejdet.

I ABC om arbejdstid gennemgås rammerne for arbejdet i korte artikler, bl.a. om norm (højeste arbejdstid), fordeling af opgaver, opgørelse og registrering af arbejdstid, om aftaler og retningslinjer, fleksibel tilrettelæggelse, regler for fravær med løn og for optjening og afvikling af merarbejde.

Planlægningen og fordelingen af arbejdsopgaverne er grundlaget for arbejdsmiljøet og for kvaliteten i arbejdet. Planlægningen og opgavefordelingen bør ikke kun være en ledelsesopgave. Der bør være dialog, involvering og delegation af ansvar. Det skal være gennemskueligt, hvordan ledelsen prioriterer og fordeler ressourcerne til undervisning og andre aktiviteter. Der skal være klarhed over årets gang, så både nye og erfarne lærere kan overskue, hvorledes arbejdet tilrettelægges og fordeles over året. Målet er en jævn arbejdsbelastning.

En række andre forhold er desuden med til at danne rammerne for lærerarbejdet. Det gælder institutionernes økonomi og ledelse, uddannelsespolitikken og uddannelsernes indhold og de bekendtgørelsesfastsatte krav. Endelig gælder det lærernes kompetencer.

Tillidsrepræsentanten har en vigtig opgave. Det kan være en god ide, at tillidsrepræsentanten, fx i SU (se​ GL's gennemgang af reglerne for samarbejdsudvalget) får aftalt retningslinjer og principper, der sikrer, hvordan der kan ske medinddragelse af lærerne i forhold til planlægning, opgavefordeling, tidsregistrering og rammerne for merarbejde.   

GL har udgivet to pjecer om arbejdstid "Styr på tiden" og "Styr på aftalerne".

En række undersøgelser viser, at arbejdspladser med en høj professionel kapital har et godt arbejdsmiljø. GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser kan afdække skolens professionelle kapital.

I en tid, hvor der på skolerne er effektiviseringer, nedskæringer og afskedigelser, er det afgørende, at den enkelte lærer ikke står med et eneansvar. Det er nødvendigt at bruge hinanden, forstå de fælles problemer og finde de fælles løsninger, så den enkelte lærer ikke lades i stikken. Derfor er det afgørende, at lærerne står sammen.

Tillidsrepræsentanten og den enkelte lærer har en vigtig rolle i denne sammenhæng. Det handler om TR's evne til at organisere og mobilisere medlemmerne. Det er et fælles ansvar på skolen for tillidsrepræsentant og medlemmer, og tillidsrepræsentanten klarer det ikke alene. Fælleskabets synlige løsninger på dagligdagens problemer er fællesskabets styrke. Det er nødvendigt med en god dialog på lærerværelset om, hvordan forholdene skal være på den enkelte skole.

Der skal findes den rette form og balance for, hvordan alle lærere bliver inddraget, fx gennem faggrupper og i forskellige udvalg. Mange skoler har teamstrukturer, fx på tværs af fag. Det er vigtigt at dele viden - også mellem skoler.

Arbejdsmiljø er det emne, der omfavner lærerarbejdets mange facetter. Det vedrører arbejdstid og professionel kapital. Det dækker bredt og såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, den lovpligtige APV og arbejdsmiljøorganisationen. Lærerarbejdspladser, attraktive arbejdspladser, god ledelse, forandringsprocesser og stress er andre emner, der indgår i arbejdsmiljøet. Attraktive arbejdspladser handler også om gode forandringsprocesser. Det kan være forandringer i forbindelse med nye kolleger eller ved nedskæringer og afskedigelser. Gode forandringen kræver god kommunikation og involvering af medarbejderne. Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en pjece med anbefalinger om den gode forandringsproces. Se også Skab gode forandringer.

Emner: Arbejdstid
Interessent:  
Artikeltype: